πορτογαλική μετάφραση του όρου «transformation»

EN

«transformation» Πορτογαλικά μετάφραση

EN

transformation {ουσιαστικό}

volume_up
transformation (επίσης: conversion, makeover)
That is the transformation we want to see in the economic and political spheres.
É esta a transformação que pretendemos ver nos domínios político e económico.
The question of transformation in Africa really is a question of leadership.
A questão da transformação em África é na realidade uma questão de liderança.
Esta transformação é, pois, digna de reconhecimento e de comemoração.
transformation (επίσης: modification, reshuffle)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «transformation» στα πορτογαλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe reports require the de facto transformation of the EU into a military power.
Os relatórios requerem uma transformação de facto da UE numa potência militar.
EnglishThat is the transformation we want to see in the economic and political spheres.
É esta a transformação que pretendemos ver nos domínios político e económico.
EnglishWhere State aid is introduced, renewal and transformation go out of the window.
Onde entram os auxílios estatais, desaparecem a renovação e a transformação.
EnglishWe have seen what this has meant for the transformation of our new Member States.
Sabemos o que isso significou para a transformação dos nossos novos Estados-Membros.
EnglishBut then we are also so fortunate to witness the transformation of the whole country.
Mas nós também tivemos a felicidade de testemunhar a transformação de todo o país.
EnglishThe question of transformation in Africa really is a question of leadership.
A questão da transformação em África é na realidade uma questão de liderança.
EnglishThe transformation of the scientific committees represents very significant progress.
A criação dos comités científicos constitui um progresso muito significativo.
EnglishIn the US, trade unions have backed the transformation to a low-carbon economy.
Nos EUA, os sindicatos apoiaram a conversão para uma economia com baixo teor de carbono.
EnglishOver a period spanning almost twenty years it has undergone a phenomenal transformation.
Ao longo de um período de quase vinte anos, sofreu uma transformação fenomenal.
EnglishAnd they helped me understand that rituals are all about transformation.
E eles ajudaram-me a perceber que os rituais têem tudo a ver com transformação.
EnglishOnly a mental revolution could lead to the European transformation of our societies.
Só uma revolução mental podia conduzir à transformação europeia das nossas sociedades.
EnglishThe time has come for orderly transition and a peaceful and far-reaching transformation.
Chegou o momento de uma transição ordeira e de uma transformação pacífica e ampla.
EnglishSo, negotiating the transformation demands a major act of political will.
Por conseguinte, negociar a transformação requer um grande acto de vontade política.
EnglishAnd I want to illustrate that by telling a couple of stories about that transformation.
E eu quero ilustrar isso contando duas histórias acerca dessa transformação.
EnglishWe are dealing with countries that are undergoing a process of transformation.
Estamos a lidar com países que atravessam um processo de transformação.
EnglishI refer here to Michael Polyanis's great book on " The Great Transformation '.
Remeto aqui apenas para o grande livro de Michael Polanyis sobre The Great Transformation.
EnglishThe third major transformation is the change to how things work in practice.
A terceira grande transformação é a mudança no modo como as coisas funcionam na prática.
EnglishThe vehicle industry is going to undergo a major transformation, which has already begun.
A indústria automóvel está a sofrer uma grande transformação, que já começou.
EnglishWe have seen tremendous democratic transformation in Turkey in the past five years.
Observámos transformações democráticas de enorme vulto na Turquia nos últimos cinco anos.
EnglishThe transformation of Europol into a Community agency allows for this.
A transformação da Europol numa agência comunitária permite que isso aconteça.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «transformation»:

transformation