πορτογαλική μετάφραση του όρου «by»

EN

«by» Πορτογαλικά μετάφραση

volume_up
by {επιθ.}
volume_up
by {επιρ.}
volume_up
by {προθ.}

EN by
volume_up
{επίθετο}

by
volume_up
próximo a {αρσ.επιθ.}
In this regard, in the very near future I am expecting specific proposals from our parliamentary administration which can then be treated accordingly by our Bureau.
Espero que, num futuro muito próximo, a administração do nosso Parlamento apresente propostas concretas a este respeito, para depois serem também objecto do necessário tratamento por parte da Mesa.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «by»:

by

Παραδείγματα χρήσης του όρου «by» στα πορτογαλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt is not a question of covering the European area with a patchwork of statutes.
Não se trata de cobrir o espaço europeu com uma manta de arlequim de estatutos.
EnglishThis will certainly not be possible in future for a so-called neutral committee.
De futuro, isto não será certamente possível com uma denominada comissão neutral.
EnglishThe constitutional block in Albania was the fundamental reason for this mission.
O impasse constitucional na Albânia foi a razão fundamental desta nossa missão.
EnglishThe Danish Social Democrats have today voted in favour of the Oostlander report.
Os sociais-democratas dinamarqueses votaram hoje a favor do relatório Oostlander.
EnglishThese are important amendments which everyone in this Parliament should support.
Trata-se de alterações importantes, que todos, neste Parlamento, deveriam apoiar.
EnglishHowever, this should not prevent us from criticizing certain unacceptable points.
No entanto, isso não deverá impedir-nos de denunciar alguns pontos inaceitáveis.
EnglishWe do not want these glorious resolutions passed at the end of summit meetings.
Não queremos aquelas gloriosas resoluções que são aprovadas no fim das cimeiras.
EnglishThis decision was only taken because of the poor economic situation at the time.
Tal decisão só teve cabimento no contexto da péssima situação económica de então.
EnglishThe Danish social democrats have voted in favour of the report by Mr Stockmann.
Os sociais-democratas dinamarqueses votaram hoje a favor do relatório Stockmann.
EnglishIt helps improve the implementation of a European system on the right to asylum.
Ajuda a melhorar a aplicação de um sistema europeu baseado no direito de asilo.
EnglishUnfortunately, this proposal was not taken up by the European interior ministers.
Infelizmente, esta proposta não foi aceite pelos ministros do Interior europeus.
EnglishTransmitting such data undermines the freedom of movement of European citizens.
A transmissão desses dados atenta contra a liberdade de circulação dos cidadãos.
EnglishShould the same principles function in relation to public aid in social housing?
Devem ser aplicados os mesmos princípios às ajudas públicas à habitação social?
EnglishEurope will not gain in competitiveness without winning the productivity battle.
A Europa não vai ganhar competitividade, sem ganhar a batalha da produtividade.
EnglishMany governments have neither reduced student support nor scaled back enrolment.
Muitos governos nem reduziram o apoio a estudantes nem reduziram as inscrições.
EnglishThe death penalty has not been proven to prevent or reduce crime significantly.
Não está provado que a pena de morte evite ou reduza significativamente o crime.
EnglishThe economic crisis, of course, demonstrated that we need a change of framework.
A crise económica demonstrou, é claro, que necessitamos de uma mudança de quadro.
EnglishThe perpetrators of any abuse must be brought to justice as quickly as possible.
Esses empregadores devem comparecer perante a justiça o mais depressa possível.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
É muito claro que os Estados-Membros não desejam uma política de imigração comum.
EnglishHowever, I would also like to mention the points which I believe are problematic.
No entanto, gostaria de referir alguns pontos que, a meu ver, são problemáticos.