πολωνική μετάφραση του όρου «the founder of»

EN

«the founder of» Πολωνικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the founder of».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the founder of» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishIt cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.
Nie może mierzyć się z Francją, Niemcami i innymi państwami założycielskimi.
EnglishHere's one such frustrated scientist, Moshe Pritsker, the founder of Jove.
Tutaj mamy jednego takiego sfrustrowanego naukowca Moshe Pritsker - twórca Jove.
English1926, Kurt Lewin, founder of social psychology, called this "substitution."
Rok 1926, Kurt Lewin prekursor psychologii społecznej, nazwał to zjawisko "podstawianiem".
EnglishShe is the founder of Body Shop, the natural cosmetics king.
Jest założycielką sklepu Body Shop, króla wśród kosmetyków naturalnych.
EnglishPolitical personalities like the French and Spanish European Commissioners will founder here.
W takich okolicznościach znikną osobowości polityczne takie jak komisarze francuscy i hiszpańscy.
EnglishI'm a contract computer scientist by trade, but I'm the founder of something called the Tinkering School.
Z zawodu jestem informatykiem, ale jestem też założycielem tzw. Szkoły Majsterkowania.
EnglishI'm co-founder and senior columnist at Worldchanging.com.
Jestem współzałożycielem i starszym felietonistą w Worldchanging.com.
EnglishThe Netherlands is, after all, one of the founder members of the EU.
EnglishHe was the founder and the President of the think tank Notre Europe, and some other initiatives.
Był założycielem i przewodniczącym ośrodka analiz Notre Europe i kierował kilkoma innymi inicjatywami.
EnglishWe need to do something to make sure that we do not founder any more than we are already doing in the WTO.
Musimy coś zrobić dla zapewnienia, że nie zniszczymy jeszcze więcej niż do tej pory w ramach WTO.
EnglishFrance is a great country and a founder member of the EU.
Francja jest dużym krajem i państwem członkowskim, które uczestniczyło w utworzeniu Unii Europejskiej.
EnglishIceland is a small, stable and wealthy democracy and a founder member of NATO and the Council of Europe.
Islandia to niewielka, stabilna i zamożna demokracja, jak również członek-założyciel NATO i Rady Europy.
EnglishIn doing so, they can even make reference to the late Ayatollah Khomeini, founder of the Islamic Republic of Iran.
Mogą wówczas nawet odnosić się do ajatollaha Chomeiniego, założyciela Islamskiej Republiki Iranu.
EnglishThen we have Renukanth Subramaniam, aka JiLsi -- founder of DarkMarket, born in Colombo, Sri Lanka.
Potem mamy Renukanth Subramaniama, znanego jako JiLsi - założyciela DarkMarket, urodzonego w Kolombo na Sri Lance.
EnglishAhmed Dogan was the founder of that organisation, for which he was convicted and imprisoned as a terrorist.
Ahmed Dogan był założycielem tej organizacji, za co został skazany i osadzony w więzieniu jako terrorysta.
EnglishLabour must then be restored to its central place in Europe, to play its due role as the founder of democracy.
Praca musi znów stać się centralną osią Europy, by odgrywała należną jej rolę jako fundament demokracji.
EnglishIt connects a founder Member of the EU, namely Germany, with the two most recent Members, Bulgaria and Romania.
Łączy ona założycielskie państwo członkowskie UE, to jest Niemcy, z dwoma najnowszymi członkami, Bułgarią i Rumunią.
EnglishIn this invitation, he used the motto of the founder of the EU, Jean Monnet, who said that the Union was built by people.
W zaproszeniu tym organizatorzy wykorzystali motto założyciela UE, Jeana Monneta, który twierdził, że Unię zbudowali ludzie.
EnglishHowever, if we do not solve the challenges which we now face, we will founder in the course of this century.
Niemniej jednak, jeżeli nie znajdziemy rozwiązań dla tych, wobec których teraz stoimy, znajdziemy się na dnie przepaści w czasie jego trwania.
EnglishOne of your cousins is Ezra Cornell, founder of Cornell university. ~~~ But the bad news is that your cousin is also Lizzie Borden.
"Twój kuzyn Ezra Cornell założył Cornell University" "Zła wiadomość jest taka, że Lizzi Borden też jest twoich kuzynem".

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «the founder of» στα πολωνικά

founder ουσιαστικό
of μετοχή
Polish
the άρθρο
the σύνδεσμος
Polish
the bulk of
the pick of ουσιαστικό