πολωνική μετάφραση του όρου «supplier»

EN

«supplier» Πολωνικά μετάφραση

EN supplier
volume_up
{ουσιαστικό}

supplier (επίσης: contractor, purveyor, deliverer)
volume_up
dostawca {αρσ.}
Jest największym dostawcą broni dla Hezbollahu.
Jest głównym dostawcą broni dla Hamasu.
Russia's actions are in stark contrast to its statements that it is a reliable supplier of sources of energy.
Działania Rosjan pozostają w rażącej sprzeczności z deklaracjami - jesteśmy wiarygodnym dostawcą surowców energetycznych.
supplier (επίσης: provider, source, purveyor)
The oceans are transport routes, sources of raw materials and energy, suppliers of foodstuffs and water reservoirs.
Oceany są szlakami transportowymi, źródłami surowców i energii, dostarczycielami żywności i rezerwuarami wody.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «supplier»:

supplier
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «supplier» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIn January, confidence in Russia's reliability as an energy supplier was shaken.
W styczniu zachwiane zostało zaufanie do Rosji jako wiarygodnego dostawcy energii.
EnglishWe must therefore counter supplier power with the consumer power of the European Union.
W związku z powyższym musimy przeciwstawić sile dostawcy siłę europejskiego konsumenta.
EnglishFor example, Hungary depends on a single supplier, Russia, for 80%.
Na przykład Węgry polegają na jednym dostawcy, którym jest Rosja, aż w 80%.
EnglishMost households in Europe are free to choose their electricity supplier.
Większość gospodarstw domowych w Europie może swobodnie wybrać dostawcę energii elektrycznej.
EnglishIt is also a major energy supplier and an important trading partner.
To także jeden z głównych dostawców energii, ważny partner handlowy.
EnglishConsumers must have freedom of choice and the possibility of changing their supplier free of charge.
Konsumenci muszą mieć swobodę wyboru i możliwość bezpłatnej zmiany dostawcy.
EnglishIf one Member State is being blackmailed by a supplier, it should speak out.
Jeżeli jakieś państwo członkowskie jest szantażowane przez dostawcę, musi głośno o tym poinformować.
EnglishHowever, as far as the supplier of this large pipeline is concerned, the information is very unclear.
Jeżeli jednak chodzi o dostawcę tego dużego rurociągu, informacje są bardzo niejasne.
EnglishAfghanistan is the main supplier of the raw material for the production of opiates in the world.
Afganistan jest największym na świecie zapleczem produkcji opiatów.
EnglishThat is why the enhanced ability to switch your supplier is so important.
EnglishSurprisingly, it was Chekhov, the patent supplier of middle-class theatre of empathy, who proved the salvation.
Ratunek przyniósł dopiero Czechow, ten specjalista od recept na mieszczański teatr empatii.
EnglishHarmonisation of quality standards will strengthen consumer and supplier confidence in cross-border services.
Harmonizacja wymogów jakościowych wzmocni zaufanie konsumentów i dostawców do usług transgranicznych.
EnglishI also agree that the Agency should put in place ex-post controls with the help of a professional supplier.
Zgadzam się też, że Agencja powinna przeprowadzić kontrolę ex post z pomocą wyspecjalizowanego podmiotu.
EnglishHow can I switch the energy supplier?
EnglishSupplier relations, including small and medium-sized enterprises, as well as horizontal relations, must be established.
Niezbędne jest nawiązanie zarówno stosunków z dostawcami, w tym z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak i stosunków horyzontalnych.
EnglishYou had a monopoly supplier.
EnglishThis area is definitely vulnerable, as my country is fully dependant on one supplier, without any other alternative so far.
To zdecydowanie wrażliwa kwestia, ponieważ mój kraj jest całkowicie uzależniony od jednego dostawcy, jak dotąd bez jakiejkolwiek alternatywy.
EnglishWe cannot forget the discrimination perpetrated against new energy suppliers or the lack of transparency in prices and choice of supplier.
Nie możemy zapominać ani o dyskryminacji nowych dostawców energii, ani o braku przejrzystości cenowej oraz w zakresie wyboru dostawcy.
EnglishWhat remains is biased against the State as a supplier of services of general interest, since the whole emphasis is on liberalisation.
Pozostała część jest skierowana przeciwko państwu jako dostawcy usług świadczonych w interesie ogólnym, gdyż cały nacisk kładzie się na liberalizację.