πολωνική μετάφραση του όρου «repayment»

EN

«repayment» Πολωνικά μετάφραση

EN repayment
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

repayment (επίσης: payback)
volume_up
spłata {θηλ.}
Może to ze sobą nieść konieczność spłaty znacznych pożyczek.
Dodatkowo należy wprowadzić warunki spłaty.
I think that a provision that guarantees that early repayment of credit cannot harm consumers is more than sufficient.
Uważam, że przepis gwarantujący, że przedterminowa spłata kredytu nie może skrzywdzić konsumentów, jest bardziej niż wystarczający.
repayment

2. οικονομικά: "the ability to repay"

repayment

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «repayment»:

repayment

Παραδείγματα χρήσης του όρου «repayment» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIn consequence, the European Commission should not demand its repayment.
W związku z powyższym Komisja Europejska nie powinna domagać się jego zwrotu.
EnglishMy proposal is to focus the discussion on the repayment of that guarantee - the 29 billion.
Proponuję skupić się w dyskusji na spłacie tej wynoszącej 29 miliardów euro gwarancji.
EnglishI have suggested a pre-payment incentive, a bonus to reward early repayment.
Zgłosiłam propozycję dotyczącą przedpłaty motywacyjnej, premii, która byłaby nagrodą za wcześniejszą spłatę.
EnglishHowever, one regret, and it is a big one, is the lack of clarity surrounding early repayment terms.
Jednakże mam jeden zarzut, ale spory - jest nim brak jasności co do warunków przedterminowej spłaty.
EnglishSimilarly, it is not necessary to harmonise the provisions governing compensation for early repayment.
Podobnie, harmonizacja przepisów dotyczących rekompensaty za przedterminową spłatę nie jest konieczna.
EnglishThis can involve the repayment of substantial loans.
Może to ze sobą nieść konieczność spłaty znacznych pożyczek.
EnglishThey now need to borrow more money for the gradual repayment of these debts, but the banks no longer trust them.
Teraz muszą pożyczać więcej pieniędzy na stopniowe spłacenie tych długów, ale banki już im nie ufają.
EnglishIn addition, repayment rules must be introduced.
EnglishAs you noted, however, this scenario does not extend to cases in which repayment of sovereign debt is defaulted on.
Jednakże, jak Państwo zauważyli, przedmiotowy scenariusz nie obejmuje przypadków, w których zawiesza się spłatę długu państwowego.
EnglishI maintain that there must be a ceiling on the level of compensation to be paid in the event of the early repayment of loans.
Utrzymuję, że należy ustanowić pułap w odniesieniu do poziomu rekompensaty, jaką należy wypłacić w przypadku przedterminowej spłaty pożyczki.
EnglishEurozone leaders tell us that there is no Greek debt restructuring, but since when is a delay of a repayment date not a restructuring?
Przywódcy państw strefy euro mówią nam, że nie ma restrukturyzacji greckiego zadłużenia, ale od kiedy to przedłużenie terminu spłaty nie jest restrukturyzacją?
EnglishI have two ad hoc proposals for Greece: the International Monetary Fund could extend the repayment period for the loan to Greece from three to five years.
Mam dwie doraźne propozycje dla Grecji: Międzynarodowy Fundusz Walutowy mógłby przedłużyć termin spłaty pożyczki udzielonej Grecji z trzech do pięciu lat.
EnglishFirst, to conduct two longer-term refinancing operations (LTROs) with a maturity of 36 months and the option of early repayment after one year.
Po pierwsze, zostaną przeprowadzone dwie dłuższe operacje refinansujące z terminami zapadalności 36 miesięcy, z możliwością wcześniejszej spłaty po upływie jednego roku.
EnglishHowever, the many years required for the repayment of investments in clean technologies hinder investors, especially in geographical regions deemed to be high-risk.
Jednak wieloletnie terminy spłaty inwestycji w czyste technologie powstrzymują inwestorów, szczególnie w regionach tak zwanego podwyższonego ryzyka.
EnglishWe also need to avoid taking retrograde steps, and the fact is that consumers in France, like those in Lithuania, are not financially penalised for early repayment.
Musimy także uniknąć czynienia kroków wstecz, a faktem jest, że konsumenci we Francji, jak i ci na Litwie, nie są karani finansowo za wcześniejszą spłatę.
EnglishThat is why a whole host of regulations exist, such as OECD and WTO agreements, which fix the deadlines for repayment and a minimum premium rate.
Dlatego właśnie istnieje zestaw regulacji, takich jak porozumienia zawierane w ramach OECD i WTO, które określają terminy ostateczne spłat oraz minimalną stawkę ubezpieczenia.
EnglishTo say yes would mean the European Central Bank being at the beck and call of industry, rather than refinancing investment banks without any guarantee of repayment.
Jeśli tak, oznaczałoby to, że Europejski Bank Centralny jest za każde skinienie przemysłu, a nie, że refinansuje banki inwestycyjne bez żadnej gwarancji spłaty.
EnglishThe rules in this area need to be consumer friendly, especially on the subject of early repayment and compensation, and in my opinion the report adequately addresses these concerns.
Przepisy w tej dziedzinie muszą być przyjazne dla konsumentów, zwłaszcza w dziedzinie wcześniejszej spłaty i rekompensat, a moim zdaniem sprawozdanie w należyty sposób traktuje te problemy.

Αλλα λόγια