πολωνική μετάφραση του όρου «to reduce»

EN

«to reduce» Πολωνικά μετάφραση

EN

to reduce [reduced|reduced] {ρήμα}

volume_up
Reporter: ...battlefield companions are helping to reduce the combat risks.
Reporter: mechaniczni towarzysze żołnierzy pomagają zmniejszyć ryzyko walki.
Dosage modification guidelines for children and adolescents Reduce only Rebetol Reduce only interferon
Zasady modyfikowania dawkowania u dzieci i młodzieży Zmniejszyć tylko Zmniejszyć do połowy
It also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.
Pomaga również zmniejszyć siewstwo wirusa w przypadku zakażenia kaliciwirusem.
We need to reduce bureaucracy and support SMEs and technology developers.
Musimy ograniczyć biurokrację oraz wesprzeć MŚP i podmioty rozwijające technologię.
Musimy ograniczyć wszystkie niepotrzebne emisje i transport.
Member States must gradually reduce their carbon dioxide emissions.
Państwa członkowskie muszą stopniowo ograniczyć swój poziom emisji dwutlenku węgla.
Therefore, inhibitors of these isoenzymes may reduce vardenafil clearance.
Z tego względu inhibitory tych izoenzymów mogą zmniejszać klirens wardenafilu.
NSAIDs may reduce the effect of diuretics and antihypertensive medicinal products.
NLPZ moga zmniejszac skutecznosc preparatów moczopednych i przeciw nadcisnieniu.
Therefore, inhibitors of these isoenzymes may reduce sildenafil clearance.
Inhibitory tych izoenzymów mogą zmniejszać klirens syldenafilu.
We cannot reduce the price of the euro to give us an advantage in exports'.
Nie możemy obniżać ceny euro, by uzyskać przewagę eksportową”.
Musimy dalej obniżać stopień złożoności na poziomie europejskim.
Making use of existing boreholes sunk for geological research purposes could reduce the cost involved.
Koszty można tutaj obniżać korzystając z istniejących odwiertów z badań geologicznych.
to reduce (επίσης: to drag down, to drop, to lower, to trim)
The use of geothermal energy can reduce the energy costs of the new premises.
Wykorzystanie energii geotermicznej pomoże obniżyć koszty energii w nowej siedzibie.
(PL) Mr President, what has been done so far to reduce the corporate tax burden?
Co do tej pory zrobiono, aby obniżyć koszty pracy i obniżyć opodatkowanie firm?
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Mimpara.
Jeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Mimpara.
to reduce (επίσης: to abridge, to curtail, to lessen, to pare)
It also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.
Pomaga ona także zredukować wydalanie wirusów w przypadku zakażenia kaliciwirusem.
This helps to reduce the symptoms of allergy, such as asthma attacks.
Pomaga to zredukować objawy alergii, w tym napady astmy.
Now, you can reduce the embodied energy by about 25 percent by using high fly ash concrete.
Można zredukować energochłonność o 25% używając betonu popiołowego.
The resignation of the President, on the basis of Article 50 of the present Kyrgyz Constitution, and his departure from the country is expected to reduce political tension.
Sądzi się, że ustąpienie prezydenta w trybie art. 50 obowiązującej konstytucji kirgiskiej oraz opuszczenie przez niego kraju ma zmniejszyć napięcie polityczne.
to reduce (επίσης: to downsize, to lessen, to run down, to pare)
volume_up
redukować {μη.συν.ρ}
Pomaga to redukować objawy babezjozy.
If needed (for example because of side effects), the dose may be reduced in 50 mg steps.
W razie konieczności (na przykład z powodu działań niepożądanych) dawkę można redukować co 50 mg.
I wish to point out, however, that we cannot simultaneously increase the powers of an agency and reduce its budget.
Chcę podkreślić jednak, że nie możemy jednocześnie zwiększać uprawnień agencji i redukować jej budżetu.
to reduce (επίσης: to deplete)
Recently it has become even harder - last year Lithuanian pensioners' monthly pension was reduced by 5%.
Ostatnio stało się jeszcze trudniejsze - w zeszłym roku miesięczne pobory litewskich emerytów zostały pomniejszone o 5 %.
to reduce (επίσης: to denigrate, to undermine, to detract, to minify)
(PL) Mr President, I would like to refer to the situation of national minorities in Lithuania, where their rights are continually being reduced.
(PL) Panie przewodniczący! Chciałbym odnieść się do sytuacji mniejszości narodowych na Litwie, których prawa są ciągle pomniejszane.
to reduce
It should also aim to achieve social inclusion and reduce poverty.
Fundusz musi również zapewniać włączenie społeczne oraz ograniczać ubóstwo.
At the same time, we need to protect the vulnerable in our society and reduce poverty.
Jednocześnie musimy chronić słabsze grupy społeczne i ograniczać zasięg ubóstwa.
It is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
Słusznie staramy się udoskonalać, ograniczać i zastępować wykorzystanie zwierząt tam, gdzie to tylko możliwe.
to reduce (επίσης: to deaden)
volume_up
wygłuszać {μη.συν.ρ} (hałas)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to reduce» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
Sprawiedliwości w propozycji ograniczeń emisji dwutlenku węgla nie dostrzegam.
EnglishSo, yes and yes again: let us reduce pesticide use and let us reduce it quickly.
A zatem tak i jeszcze raz tak: ograniczmy stosowanie pestycydów i zróbmy to szybko.
EnglishYour doctor may suggest you to reduce the dose gradually before stopping treatment.
Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawki leku przed przerwaniem leczenia.
EnglishFor this reason, it would be a mistake to reduce the resources for communications.
Z tego względu błędem byłoby zmniejszanie zasobów na działalność informacyjną.
EnglishWe rejected all proposals that would reduce the political groups' independence.
Odrzuciliśmy wszystkie wnioski, które zmniejszałyby niezależność grup politycznych.
EnglishIf we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
Jeżeli nie ograniczymy zużycia energii istnieje niebezpieczeństwo, że wciąż...
EnglishYears ago, motor manufacturers themselves made a commitment to reduce emissions.
Wiele lat temu sami producenci pojazdów podjęli zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
EnglishThe report will make abuse more difficult and reduce the distortion of competition.
Sprawozdanie utrudni nadużycia i doprowadzi do ograniczenia zakłóceń konkurencji.
EnglishYour doctor may suggest you to reduce the dose gradually before stopping treatment.
Lekarz mo e zaleci stopniowe zmniejszenie dawki leku przed przerwaniem stosowania.
EnglishIt will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
Otrzymamy również korzyści w zakresie ochrony środowiska i obniżenia kosztów.
EnglishFor the funds themselves, this will mean stability and reduce the risk of setbacks.
Dla samych funduszy będzie to oznaczać stabilność i mniejsze ryzyko niepowodzenia.
EnglishIt outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.
Obejmuje ona szeroką gamę środków ograniczenia aktualnie wysokiego bezrobocia.
EnglishRenal or hepatic impairment may reduce the patient's insulin requirements.
Niewydolno nerek lub w troby mo e zmniejszy zapotrzebowanie pacjenta na insulin.
EnglishYour doctor may suggest you to reduce the dose gradually before stopping treatment.
Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawki leku przed przerwaniem stosowania.
EnglishRenin inhibitors reduce the amount of angiotensin II the body can produce.
Inhibitory reniny zmniejszają ilość angiotensyny II wytwarzanej przez organizm.
EnglishThe European Union's attempt to reduce the use of coal is only right and proper.
Podejmowane przez Unię Europejską próby ograniczenia użycia węgla są słuszne i zasadne.
EnglishIn fact, the Council is resisting some of the measures to reduce the burden.
Prawda jest taka, że Rada opiera się niektórym środkom zmniejszania obciążeń.
EnglishThe car industry has had plenty of time to reduce the level of CO2 emissions.
Przemysł samochodowy miał bardzo dużo czasu na redukcję poziomu emisji CO2.
EnglishIt is stated that the Commission's objective is to reduce industrial accidents by 25%.
Ustalono, że celem Komisji jest obniżenie liczby wypadków przemysłowych o 25%.
EnglishScarring in the kidney that may reduce kidney function has been reported.
Zgłaszano przypadki bliznowacenia nerek, które mogą upośledzać czynność nerek.
Αλλα λόγια
English

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .