πολωνική μετάφραση του όρου «propafenone»

EN

«propafenone» Πολωνικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «propafenone».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «propafenone» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Englishamiodarone, bepridil, digoxin, disopyramide, flecainide, lidocaine, mexiletine, propafenone and
amiodaronu, beprydylu, digoksyny, dizopiramidu, flekainidu, lidokainy, meksyletyny,
EnglishAntiarrthymics Amiodarone, bepridil, encainide, flecanide, propafenone, quinidine
EnglishAmiodarone Bepridil Disopyramide Flecainide Lidocaine (systemic) Mexiletine Propafenone Quinidine
Amiodaron Beprydil Dizopiramid Flekainid Lidokaina (ogólnie) Meksyletyna Propafenon Chinidyna
EnglishAmiodarone, bepridil, encainide, flecanide, propafenone, quinidine
EnglishThese active substances include flecainide and propafenone.
EnglishThese active substances include flecainide and propafenone.
Englishamiodarone, bepridil, encainide, flecainide, propafenone, quinidine (used to correct irregular heartbeats);
amiodaronu, beprydylu, enkainidu, flekainidu, propafenonu, chinidyny (stosowanych w leczeniu niemiarowej pracy serca);
Englishflecainide and propafenone (heart medicines)
Englishencainide, lecanide, propafenone, quinidine, fusidic acid, clozapine, clorazepate, diazepam, stazolam, and flurazepam.
beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidynę, kwas fusydowy, klozapinę, klorazepat, diazepam, estazolam i flurazepam.
Englishencainide, flecanide, propafenone, quinidine, fusidic acid, clozapine, clorazepate, diazepam, estazolam, and flurazepam.
beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidynę, kwas fusydowy, klozapinę, klorazepat, diazepam, estazolam i flurazepam.
EnglishConcentrations of amiodarone, flecainide or propafenone may be increased when co-administered with Invirase/ ritonavir.
Stężenie beprydylu, lidokainy (podawanej ogólnie) i chinidyny może ulec zwiększeniu w przypadku równoczesnego stosowania preparatu Invirase w skojarzeniu z rytonawirem.

Αλλα λόγια

English
  • propafenone

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.