πολωνική μετάφραση του όρου «pinnacle»

EN

«pinnacle» Πολωνικά μετάφραση

EN pinnacle
volume_up
{ουσιαστικό}

1. αρχιτεκτονική

pinnacle
volume_up
fiala {θηλ.}
pinnacle
volume_up
pinakiel {αρσ.}

2. άλλος

pinnacle (επίσης: acme, apex, high point, peak)
volume_up
szczyt {αρσ.}
And the pinnacle of my career, as it turned out, was when I was posted to New York.
A moja kariera osiągnęła szczyt, jak się później okazało, kiedy zostałem wysłany do Nowego Jorku.
Americans tend to believe that they've reached some sort of pinnacle in the way they practice choice.
Amerykanie wierzą, że osiągnęli szczyt w sztuce wyboru.
And this particular painting, I think, represents the pinnacle, the peak, of that clinical era.
I myślę, że to konkretne malowidło reprezentuje szczyt tamtej ery w leczeniu.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pinnacle» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAnd that those oil tankers needed to be decommissioned, and 2004 was going to be the pinnacle.
Tankowce musiały być wycofane z użytku, a rok 2004 miał być szczytowym momentem.
EnglishThen the devil taketh him into the holy city; and he set him on the pinnacle of the temple,
Tedy go wziął dyjabeł do miasta świętego, i postawił go na ganku kościelnym,
EnglishBecause I always view music as the pinnacle of hearing.
EnglishAnd probably the pinnacle for education is getting you to college.
EnglishThe pinnacle of the absurd is reached when this involves transferring even more responsibilities to a Union that is already paralysed.
Szczytem absurdu jest scedowanie większej odpowiedzialności na Unię, która już i tak jest sparaliżowana.
EnglishWe are not the pinnacle of evolution.
EnglishAnd he led him to Jerusalem, and set him on the pinnacle of the temple, and said unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down from hence:
Potem wiódł go do Jeruzalemu, i postawił go na ganku kościelnym, i rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się stąd na dół;
EnglishMadam President, after more than a century and a half of neglect, the Black Sea area is again at the pinnacle of international economics and politics.
Pani przewodnicząca! Po ponad stu pięćdziesięciu latach zaniedbania obszar Morza Czarnego jest ponownie w centrum uwagi gospodarki i polityki międzynarodowej.
EnglishThese initiatives reach their pinnacle in the creation of the Single Market Act, which combines immediate action (2012) together with the long term vision of the 2020 strategy.
Inicjatywy te uwieńczone zostaną stworzeniem Aktu Jednolitego Rynku który będzie łączyć natychmiastowe działanie (2012 rok) z długoterminową wizją strategii na 2020 rok.

Αλλα λόγια