πολωνική μετάφραση του όρου «to permeate»

EN

«to permeate» Πολωνικά μετάφραση

EN to permeate
volume_up
[permeated|permeated] {ρήμα}

to permeate (επίσης: to do, to fill, to fill in, to fill up)
to permeate (επίσης: to pervade, to infiltrate, to interfuse, to percolate)
volume_up
przeniknąć {συν.ρ.}
Protection of human rights must permeate all relations and agreements with third countries.
Ochrona praw człowieka powinna przeniknąć do wszystkich dziedzin współpracy i porozumień z państwami trzecimi.
We can respect the economic development achieved in China, but hardly anywhere else in the world have people become so permeated by fear and self-censorship.
Także z szacunkiem dla rozwoju ekonomicznego, ale to, jak ludzie zostali przeniknięci autocenzurą i lękiem, to mało gdzie tak na świecie jest.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to permeate» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishA definite environmental perspective should permeate all research in the fisheries sector.
Wszystkie badania w sektorze rybołówstwa powinny uwzględniać jasno określoną perspektywę środowiskową.
EnglishThey permeate and define all aspects of our lives.
EnglishA definite environmental perspective should permeate all research in the fisheries sector to which extra resources are allocated.
Wszystkie badania w sektorze rybołówstwa, na rzecz których przekazywane są dodatkowe środki, powinny uwzględniać jasno określoną perspektywę środowiskową.
EnglishIt cannot be tainted intrinsically with hatred or jealousy because, then, if it was always there -- like a dye that would permeate the whole cloth -- then it would be found all the time, somewhere.
Nie można jej skalać nienawiścią lub zazdrością, bo istnieje zawsze, jak farba barwiąca cały materiał, zawsze by się gdzieś znajdowała.