πολωνική μετάφραση του όρου «outside of»

EN

«outside of» Πολωνικά μετάφραση

PL
EN

outside of {επίρρημα}

volume_up
outside of (επίσης: out, outside, outwardly, outwards, outward)
Outside, tanks are rolling past; the air trembles and stinks from burned petrol.
Na zewnątrz huczą czołgi, powietrze pełne smrodu drży gniewnie.
Mr Brok, will you please leave the Chamber and have your discussion outside.
Proszę opuścić Izbę i kontynuować rozmowę na zewnątrz.
An attempt is being made to open Europe up to the outside by means of this procedure.
Czynione są próby otwarcia Europy na zewnątrz poprzez tę procedurę.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «outside of» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
EnglishWe cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
Nie możemy mówić o zarządzaniu programami wieloletnimi bez udziału Komisji.
EnglishWe understand that a search is going on for property outside the European area.
Rozumiemy, że trwają poszukiwania nieruchomości poza Obszarem Europejskim.
EnglishFinland outside NATO is in good company with Sweden, Austria and Switzerland.
Pozostając poza NATO, jest w dobrym towarzystwie - ze Szwecją, Austrią i Szwajcarią.
EnglishAnd by night, artificial light in each one emanates and comes out to the outside.
A w nocy, sztuczne światło w każdym włosie emanuje i wychodzi na zewnątrz.
EnglishMany landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Wielu właścicieli zareagowało przebiegle i umieściło ogrzewacze tarasów na zewnątrz.
EnglishOver 60% of all fish and shellfish eaten in the EU are caught outside the EU.
Ponad 60 % wszystkich ryb i skorupiaków spożywanych w UE łowi się poza jej granicami.
EnglishI think that we really need an outside review of what has happened so far.
Uważam, że naprawdę potrzebny nam zewnętrzny przegląd dotychczasowych działań.
EnglishThese women and those young men united Iranians across the world, inside and outside.
Te kobiety i ci młodzi mężczyźni zjednoczyli Irańczyków na całym świecie, tu i tam.
EnglishThe only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
Jedynym obiektywnym sposobem byłoby prześwietlenie Parlamentu z zewnątrz.
EnglishRussia stopped its tanks 40 km outside Tbilisi, as we in Europe had asked it to.
Rosja zatrzymała swoje czołgi 40 km od Tbilisi, gdy my, w Europie, o to ją poprosiliśmy.
EnglishThe number of those in need of outside assistance is estimated at two to three million.
Szacuje się, że pomocy z zewnątrz potrzebuje od dwóch do trzech milionów osób.
EnglishOutside was a contingent of the army, strike forces, police and civilian action forces.
Na zewnątrz zgromadziło się wojsko, oddziały specjalne, policja i cywilne bojówki.
EnglishYou can clean the outside of your SoloStar by wiping it with a damp cloth.
Wstrzykiwacz SoloStar można wycierać z zewnątrz za pomocą wilgotnej szmatki.
EnglishHow long can I keep my NutropinAq Pen and cartridge outside the refrigerator?
Przez jak długi czas można trzymać wstrzykiwacz i wkład wyjęty z lodówki?
EnglishI think the people outside will understand that this Parliament works for the citizen.
Myślę, że opinia publiczna zrozumie, że Parlament ten pracuje dla obywateli.
EnglishMost of these people have been to affected areas outside Europe, but not all.
Większość chorych, lecz nie wszyscy, odwiedzała dotknięte epidemią obszary poza Europą.
EnglishThis monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.
Ta walutowa żelazna kurtyna oddziela kraje strefy euro od krajów spoza niej.
EnglishHuman rights are our European trade mark both within and outside Europe.
Prawa człowieka są naszym znakiem rozpoznawczym zarówno w Europie, jak i poza nią.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «outside of» στα πολωνικά

of μετοχή
Polish
outside επίρρημα
outside επίθετο
to get hold of ρήμα
to get rid of ρήμα
to get the hang of
Polish
to take care of ρήμα