πολωνική μετάφραση του όρου «most diverse»

EN

«most diverse» Πολωνικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «most diverse».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «most diverse» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe purpose of the system is performance of the most demanding and diverse applications.
Celem systemu jest zapewnienie najbardziej wymagających i zróżnicowanych zastosowań.
EnglishAnd what we see is that for coastal tags, for those organisms that live near the shoreline, they're most diverse in the tropics.
Organizmy przybrzeżne, żyjące blisko linii brzegowej, wykazują największe zróżnicowane w tropikach.
EnglishWhat could London, the most diverse city in Europe - and perhaps even in the world - learn from this institution?
Czego Londyn, najbardziej zróżnicowane miasto w Europie, a może i na świecie, mógłby się nauczyć od tej instytucji?
EnglishOn the plus side, an increasing number of companies are applying for quality certification in the most diverse sectors.
Po stronie pozytywów coraz większa liczba przedsiębiorstw w najróżniejszych sektorach wnioskuje o świadectwa jakościowe.
EnglishThe written form of a language need not therefore be a kind of writing that can deal with the most diverse facts in the most diverse manner.
Dlatego nie musi chodzic o rodzaj zapisu, któremu mozna sprostac w róznych stylach i najrózniejszych okolicznosciach.
EnglishDespite the fact that this is the most complex and diverse system in the universe, there's an extraordinary simplicity being expressed by this.
Pomimo, że to najbardziej skomplikowany i różnorodny system we wszechświecie, widać tu niesamowitą prostotę. ~~~ widać tu niesamowitą prostotę.
EnglishThe times we live in make it clear that there is a need to link up the Member States and the European Union in the most diverse situations and instances.
Okazało się jasne, że w czasach, w których przyszło nam żyć, państwa członkowskie i Unia Europejska muszą wspólnie działać w różnorodnych sytuacjach i okolicznościach.
EnglishIndeed, ever greater amounts of information are being accumulated on the Internet, and people are making growing use of the net for a most diverse range of their day-to-day activities.
W istocie w Internecie gromadzonych jest coraz więcej informacji, a ludzie w coraz większym stopniu wykorzystują na co dzień sieć do różnorodnych celów.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «most diverse» στα πολωνικά

most ουσιαστικό
most επίρρημα
diverse επίθετο
most recent επίθετο
most evidently επίρρημα
most recently επίρρημα
Polish
most holy επίθετο
most brightly επίρρημα
most often επίρρημα
most certainly επίρρημα
most of all επίρρημα
most likely επίρρημα
most frequent επίθετο
most of the day