πολωνική μετάφραση του όρου «forth»

EN

«forth» Πολωνικά μετάφραση

volume_up
forth {συνδ.}
PL
volume_up
back and forth [ιδιωματισμός]
EN

forth {σύνδεσμος}

volume_up
1. αρχαϊσμός
forth
volume_up
z {προθ.} (czegoś)
And of Dan he said, Dan is a lion's whelp, That leapeth forth from Bashan.
A do Dana rzekł: Dan jako szczenię lwie wyskakujące z Basan.
And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,
I postanowił ich dwanaście , aby z nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangieliję:
So their superstitions, their patternicities, are all associated with feelings of lack of control and so forth.
Tak więc, ich zabobonność, ich paternifikacja jest w całości związana z uczuciem braku kontroli i tak dalej.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «forth» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishAnd it was told Saul that David was escaped from Keilah; and he forbare to go forth.
A gdy oznajmiono Saulowi, że uszedł Dawid z Ceili, tedy zaniechał wyciągnienia.
EnglishShe hath sent forth her maidens; She crieth upon the highest places of the city:
A rozesłała dzieweczki swoje, woła na wierzchach najwyższych miejsc w mieście, mówiąc:
English, and so forth.
Czy organy regulacyjne były zbyt słabe, by podjąć działania na czas? I tak dalej.
EnglishSing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.
Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
EnglishLet my sentence come forth from thy presence; Let thine eyes look upon equity.
Od obliczności twojej sąd mój niech wynijdzie; oczy twoje niech patrzą na uprzejmość.
Englishand knew her not till she had brought forth a son: and he called his name JESUS.
Ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jezus.
EnglishAnd other fell into the good ground, and grew, and brought forth fruit a hundredfold.
A drugie padło na ziemię dobrą, a gdy wzeszło, przyniosło pożytek stokrotny.
EnglishYou know, the big communist revolutions, Russia and China and so forth.
Mowa tu o wielkiej rewolucji komunistycznej w Rosji, Chinach i innych państwach.
EnglishFarmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
Rolnicy będą otrzymywali wypłaty na hektar za ochronę wód, zalesianie itp.
EnglishAnd the king went forth, and all the people after him; and they tarried in Beth-merhak.
A gdy wyszedł król i wszystek lud pieszo, stanęli na jednem miejscu z daleka.
EnglishThou makest darkness, and it is night, Wherein all the beasts of the forest creep forth.
Przywodzisz ciemność, i bywa noc, w którą wychodzą wszystkie zwierzęta leśne.
EnglishAnd they met Moses and Aaron, who stood in the way, as they came forth from Pharaoh:
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishTherefore came I forth to meet thee, Diligently to seek thy face, and I have found thee.
Przetożem wyszła przeciw tobie, abym pilnie szukała twarzy twojej, i znalazłam cię.
EnglishAnd as they went forth, behold, there was brought to him a dumb man possessed with a demon.
A gdy oni wychodzili, oto przywiedli mu człowieka niemego, opętanego od dyjabła.
EnglishThis is best done by gently tilting the pen back and forth (at least ten times).
Najlepiej uczynić to delikatnie obracając wkład wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy).
EnglishThen shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father.
Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego.
EnglishThou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad:
Będziecie też mieli miejsce za obozem, gdzie będziecie wychodzili na potrzebę przyrodzoną;
EnglishAnd of course, the ambiguous figures that seem to flip-flop back and forth.
I oczywiście, wieloznaczne figury, które wyglądają jakby się przewracały w te i we wte.
EnglishSometimes we took up problems and sometimes we took up personal issues and so forth.
Czasem zajmowaliśmy się problemami, a czasem kwestiami personalnymi itp.
EnglishI think that in this House we need to have debates and set forth arguments.
Moim zdaniem, w Izbie tej potrzebujemy debat i przedkładania argumentów.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «forth»:

forth
and so forth
back and forth
Αλλα λόγια