EN

to define [defined|defined] {ρήμα}

volume_up
to define (επίσης: to pin down)
We must endeavour to define a mutually supportive and coherent policy.
Musimy poczynić wysiłki, aby zdefiniować politykę wzajemnego wsparcia i spójności.
Firstly, one needs to define the analytical underpinnings of the reconstruction of world finance.
Po pierwsze, należy zdefiniować analityczne podstawy odbudowy światowych finansów.
I believe that the European Union should define its interests in the region.
Uważam, że Unia Europejska powinna zdefiniować swoje interesy w tym regionie.
to define (επίσης: to pin down)
We believe that this is important and that it must define our partnership in the future.
Uważamy, że to ważne, i to właśnie musi definiować nasze partnerstwo w przyszłości.
You can define a particular word or phrase from within your document.
W dokumencie możesz definiować zawarte w nim określone słowa lub wyrażenia.
Obecnie państwa członkowskie mogą same definiować pracę w nocy.
It should also clearly define which measures are acceptable in the battle to prevent acts of terror.
Powinien on również jasno określać, jakie środki dopuszczalne są w walce z aktami terroru.
We can define and achieve Latvia's goals only if they match Europe's common vision of the future.
Cele Łotwy możemy określać i realizować jedynie, jeśli odpowiadają one wspólnej wizji przyszłości Europy.
These define clear requirements for the licensing of industrial installations.
Określają one wyraźne wymagania w zakresie wydawania zezwoleń dla instalacji przemysłowych.
to define
volume_up
sprecyzować {συν.ρ.} (znaczenie)
And then as we start to define what does steepness mean, we realize it would be nice to have some measurements to really narrow it down, specifically what that means.
Definiując słowo "nachylenie" stwierdzamy, że warto mieć jakieś wymiary, żeby sprecyzować, co ono oznacza.
Whereas we tend to view it as an intruder, a stranger, certainly an organ whose powers need to be limited or defined and constrained, the Chinese don't see the state like that at all.
My widzimy w nim intruza, obcego, pewien organ, którego władzę trzeba ograniczyć lub sprecyzować i hamować.
Their roles are defined and different, but in any case, there is a risk of duplication in some areas.
Zadania tych organizacji są różne i sprecyzowane, ale w pewnych obszarach mimo wszystko występuje ryzyko nakładania się ich na siebie.
to define (επίσης: to pinpoint, to qualify, to more precise)
volume_up
precyzować {μη.συν.ρ}
These regulations must clearly define the marking of the goods and classify the transported goods according to the degree of danger involved.
Regulacje te muszą jasno precyzować oznaczenie towarów według stopnia potencjalnego zagrożenia.
Documents defining development cooperation policy give no directions on which countries should receive the aid.
Dokumenty definiujące politykę współpracy na rzecz rozwoju nie precyzują, które kraje powinny otrzymywać pomoc.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «defining»:

defining
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to define» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishHere, it is necessary to define clearly what counts as a special circumstance.
Niezbędne jest tutaj wyraźne określenie, co można uznać za szczególne okoliczności.
EnglishPhyllis Lee gave me my interview, and she asked me, "How would you define race?"
Podczas rozmowy wstępnej Dr Phyllis Lee spytała mnie: "Jak zdefiniowałabyś rasę?"
EnglishAs he said, and I quote, 'the job of the group is to define a new European dream.'
I mówi, cytuję: "zadaniem grupy jest zdefiniowanie nowego europejskiego snu.”
EnglishThe partners define priorities for facilitating the establishment of the FTA:
W celu ułatwienia wdrożenia strefy wolnego handlu określono następujące priorytety:
EnglishWho if not the European Union can and should define the Community's role in this?
Kto, jeśli nie Unia Europejska może i powinien określić rolę Wspólnoty w tej sprawie?
EnglishThese are hugely powerful forces that define what we want and how we view ourselves.
To są potężne siły które określają nasze pragnienia i to jak się postrzegamy.
EnglishI believe that the European Union should define its interests in the region.
Uważam, że Unia Europejska powinna zdefiniować swoje interesy w tym regionie.
EnglishWe will have to define the boundaries for lawyers and the churches as well.
Będziemy musieli określić granice zarówno dla prawników, jak i dla kościołów.
EnglishThe key challenges for the revision will be to define the scope of the directive.
Największym wyzwaniem dotyczący przedmiotowej zmiany jest określenie zakresu dyrektywy.
EnglishHe should define the criteria more accurately and explain exactly what he means.
Pan poseł powinien zdefiniować kryteria dokładniej i wyjaśnić dokładnie, co ma na myśli.
EnglishIt is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
Ważne jest również określenie funkcji koordynatora do walki z terroryzmem.
EnglishWe must also define relations with the European Space Agency accordingly.
Musimy również określić odpowiednio stosunki z Europejską Agencją Kosmiczną.
EnglishWe believe that this is important and that it must define our partnership in the future.
Uważamy, że to ważne, i to właśnie musi definiować nasze partnerstwo w przyszłości.
Englishit is necessary to define the criteria for high quality liquid assets;
konieczne jest ustalenie kryteriów dotyczących wysokiej jakości aktywów płynnych;
EnglishWe simply need to try to define what the maximum is that we can get out of Mexico.
Po prostu musimy stwierdzić, co w najlepszym razie możemy osiągnąć na szczycie w Meksyku.
EnglishA profile is a group of rules and settings that define the reports that you see.
Profil to zestaw reguł i ustawień definiujących wyświetlane raporty.
EnglishWe must endeavour to define a mutually supportive and coherent policy.
Musimy poczynić wysiłki, aby zdefiniować politykę wzajemnego wsparcia i spójności.
EnglishThese define clear requirements for the licensing of industrial installations.
Określają one wyraźne wymagania w zakresie wydawania zezwoleń dla instalacji przemysłowych.
EnglishFor all that Lisbon matters, it will not define this European election campaign.
Kampanii wyborczej nie zdominują jednak kwestie traktatu z Lizbony.
EnglishThey need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.
Muszą określić jasne, zdrowe i solidne fundamenty, zapewniające lepszą przyszłość.