ουγγρική μετάφραση του όρου «swoop»

EN

«swoop» Ουγγρικά μετάφραση

volume_up
swoop {ουσ.}
volume_up
at one swoop [ιδιωματισμός]
volume_up
at one fell swoop [ιδιωματισμός]
EN

swoop {ουσιαστικό}

volume_up
swoop (επίσης: pounce, precipitation, smash)
swoop
volume_up
lecsapás {ουσ.} (ragadozó madáré)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «swoop» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishFrom the garage came a hefty swoop-chunk as Keeton slammed his car door.
A garázsból lendületes vupp hangot hallott, amint Keeton bevágta a kocsiajtót.
EnglishFirst you take out the pickets, then, in a rush, swoop down on the unsuspecting encampment.
Először az őrszemeket iktatják ki, aztán hirtelen lerohanják a mit sem sejtő tábort.
EnglishNeedless to say, the enemy easily overpowered the guard in one fell swoop.
Világos, hogy az ellenség minden nehézség nélkül, egyetlen csapással elnémította a strázsát.
EnglishBut when Davin saw the fighter craft swoop up again in front of him, he sat frozen in his seat.
De ekkor észrevette, hogy a négy vadász ismét eléje kanyarodik, s megdermedt ültében.
EnglishGlancing up, he saw a grotesque shadow swoop past a break in the trees.
Fölpillantva furcsa formájú árnyékot látott meg a fák lombjai között.
EnglishI am afraid of hawks, always I am afraid they will swoop down on me ...
EnglishIt dropped more than two hundred feet in a roller coaster swoop, then soared up to its proper altitude.
Hatvan métert zuhant, aztán visszaemelkedett az eredeti repülési magasságba.
EnglishThrough a distant pass, he saw glinting specks swoop nearer.
Chris apró pöttyöket pillantott meg az égen a fák lombja között, amelyek egyre közeledtek.
EnglishHan waited by his repaired swoop, drinking the last of their water.
EnglishAs he settled down, it seemed to swoop toward him.
Amikor Chris földet ért, úgy érezte, mintha a völgy maga alá akarná temetni.
EnglishIn one fell swoop, Mr. Teszler had integrated the textile industry in that part of the South.
Egyetlen végzetes csapással Teszler úr megszüntette a faji elkülönítést a textiliparban a Délnek azon részén.
EnglishEventually he gave up and watched them swoop and dive around him.
EnglishAt the same time, I think that we were too rigid in shutting down all air traffic in one fell swoop.
Ugyanakkor véleményem szerint túlzottan mereven reagáltunk, amikor egy csapásra lezártuk az egész légteret.
EnglishAnd thieving barbarians swoop down upon us from across the Danube.
EnglishEl undertook to swoop at elves in the streets and on the bridges, screaming for all he was worth as he did so.
El megindult és tett néhány kört az utcákon és a függőhidakon sétáló elfek felé sikoltva, ahogyan csak tőle kitelt.
EnglishFirstly, it is in many respects a very ancient tribal society, which we cannot catapult into the 21st century in one fell swoop.
Először is, sok tekintetben egy igen ősi törzsi társadalom, amelyet nem hajíthatunk át egy lendülettel a 21. századba.
EnglishMy stomach recorded each swoop.
EnglishThe results of the election also show that the deep divisions along ethnic lines cannot be abolished in one fell swoop.
A választási eredmények azt is megmutatják, hogy az etnikai vonalak mentén kialakult mély megosztottság nem számolható fel egy csapásra.
EnglishThey sold their home in late June to an out-of-towner who got a bargain, a fine property and a reputation in one fell swoop.
Június végére el is adták a házukat egy vadidegennek, aki jó vételt csinált, hiszen egyszerre jutott ingatlanhoz és ismertséghez a városban.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «swoop»:

swoop