EN smart
volume_up
{επίθετο}

smart (επίσης: able, acute, adept, adroit)
volume_up
ügyes {επιθ.}
That new Mafia they have over there is smart and tough... and a little scary.
Az új orosz maffia nagyon ügyes és elszánt... és meglehetősen aggasztó.
And how smart Ive been is something you dont really know anything about.
Azt pedig, hogy mennyire voltam ügyes, maga tulajdonképpen nem tudja.
- Figyeltem magát, maga nagyon ügyes és értelmes lány, Lucy.
smart (επίσης: clean, fair, fine, good)
volume_up
{επιθ.}
Oleg was smart, Reilly thought, using him as camouflage for his discreet surveillance.
Ez húzás volt Olegtől, gondolta Reilly, álcának használni őt a megfigyeléshez.
Nagyon fitt és értelmes ember benyomását keltette, és kétségkívül megfigyelő volt.
Because they're smart, and because they've got friends in high places.
Mert helyén van az eszük, és mert néhány befolyásos barátjuk van.
smart (επίσης: active, alive, animated, breezy)
volume_up
élénk {επιθ.}
I think that strong and wide public consultations are taking place through the smart-legislating proposals.
Úgy gondolom, hogy az ésszerű jogalkotási javaslatokon keresztül élénk és nyilvános konzultációk folynak.
smart (επίσης: acute, astute, cute, foxy)
volume_up
agyafúrt {επιθ.}
Nem szokták magának mondani, hogy egy kicsit túl agyafúrt, már ahhoz képest, hogy pap?
Agyafúrt ember maga, főfelügyelő úr.
Aki ilyen agyafúrt, attól tartani kell.
smart (επίσης: acute, cute, ingenious, mercurial)
volume_up
eszes {επιθ.}
Riven was smart, but his intelligence was more of a practical street wisdom.
Bár az orgyilkos kétségtelenül eszes volt, az inkább csak amolyan utcai tolvajügyességből fakadt.
- Ahhoz mindenesetre elég eszes, hogy egy arabbal szövetkezzen.
Ez járt neki azért, mert eszes és energikus.
smart (επίσης: acute, circumstantial, devious, subtle)
volume_up
körmönfont {επιθ.}
Vivian elkényeztetett, követelőző, körmönfont és teljesen kíméletlen.
smart (επίσης: agile, brisk, deft, lively)
volume_up
fürge {επιθ.}
smart (επίσης: alive, animated, brisk, crisp)
volume_up
eleven {επιθ.}
Each in her own way was as smart as the brother; and one of them, I shall call her Babette, was not only as smart as her brother, but far wiser.
Mindegyik olyan eleven eszű volt, mint a fivérük, de egyikük nevezzük őt Babette-nek nemcsak olyan eszes volt, mint a bátyja, hanem sokkal megfontoltabb is.
smart (επίσης: apprehensive, apt, bright, nimble)
smart (επίσης: apt, knowing, knowledgeable, lucid)
volume_up
értelmes {επιθ.}
The official, a smart, keen-faced young fellow, stepped into the room.
Egy jóképű, értelmes ábrázatú fiatalember lépett be.
Nagyon fitt és értelmes ember benyomását keltette, és kétségkívül jó megfigyelő volt.
Egy ilyen okos, értelmes ember, és hagyja, hogy a munkája szép lassan feleméssze.
smart (επίσης: apt, neat, snappy, spirited)
volume_up
talpraesett {επιθ.}
You're scrappy, Bobby, and you're smart and you're tough, but there're certain things you never do.
Te kemény öklű, talpraesett és szívós fickó vagy, de vannak bizonyos dolgok, amelyeket te sohasem tudnál megtenni.
Her youngest son wanted to be a lawyer, and she'd caught herself hoping he'd turn out as smart as Nicholas.
A legkisebb fia is ügyvéd szeretett volna lenni, és Millie-ben hirtelen felébredt a remény: hátha a gyerek is ilyen értelmes és talpraesett lesz...
smart (επίσης: ardent, boisterous, explosive, fervent)
volume_up
heves {επιθ.}
The fires were lost; they had been almost extinguished for some days by a very smart and hasty rain.
A pestis ellen gyújtott tüzek kialvóban voltak, egy heves futózápor néhány napra csaknem teljesen kioltotta őket.
Mancuso was a smart, effective sub-driver, but he was still a damned fast-attack jockey who didn't belong in command of a boomer squadron, because he simply didn't think the right way.
Mancuso tapasztalt, hatékony tengeralattjáró-kapitány volt, de túl heves vérmérsékletű, akire Ricks véleménye szerint nem lett volna szabad rábízni egy egész hajóraj irányítását.
smart (επίσης: astute, foxy, leery, tricky)
volume_up
furfangos {επιθ.}
smart (επίσης: astute, bright, canny, clever)
volume_up
okos {επιθ.}
Let me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
Hadd legyek őszinte: ez igen okos lépés volt a Tanács részéről - rendkívül okos lépés.
- Okos nők, akik azt akarják, hogy az okos nők hallgassanak oda Dórára.
A smart man will give a little from time to time, and a smart man or boy will take a little from time to time.'
Okos ember ad belőle néha-néha, s okos ember - vagy okos legény - megfogadja néha.
smart (επίσης: athletic, brawny, drastic, fast)
volume_up
erős {επιθ.}
And we need strong, smart, confident young women to stand up and take the reins.
Ezért erős, okos és határozott fiatal nőkre van szükségünk, akik kiállnak és megragadják a gyeplőt.
He was Adam Smith -- not Billy Connolly, not Sean Connery -- though he is very smart indeed.
Ez az ember Adam Smith volt -- nem Billy Connolly, nem Sean Connery -- márpedig ő is nagyon okos volt [erős skót akcentussal].
And, Elizabeth, remember, you are a smart, strong, beautiful, independent woman, and you don't need a man to complete you.
És Elizabeth, emlékezz, hogy Te egy okos, erős, szép, független nő vagy, és nem kell neked egy férfi, hogy teljes légy.
smart (επίσης: austere, dour, exacting, hard)
volume_up
szigorú {επιθ.}
smart (επίσης: crisp, crispy, cutting, eager)
volume_up
éles {επιθ.}
So therefore at this time we need not only smart brains and ideas but also we need warm-heartedness.
Ezért most, ebben az időszakban nemcsak éles elmékre, de melegszívűségre is szükségünk van.
Billy was his apprentice, a smart twenty-three-year-old who would one day become good, even very good.
Billy az inasa volt, éles eszű, huszonhárom éves srác, aki egy napon majd jó, sőt nagyon jó lesz a szakmában.
I'm going to find myself doing business with a man I can trust and I'm going to be just too damn smart to trust him.
Egyszer csak azon veszem észre magamat, hogy olyasvalakivel kötök üzletet, akiben megbízhatok, de olyan átkozottul éles eszű vagyok, hogy mégsem bízom meg.
smart (επίσης: fashionable, fine, hip, jaunty)
volume_up
divatos {επιθ.}
Előkelő angol körökben manapság nagyon divatos.
Itt vannak ezek a mai divatos fürdőszoba-felszerelések.
Nahát, hogy te milyen okos és divatos vagy, Mark!
smart (επίσης: caustic, crispy, eager, hot)
volume_up
csípős {επιθ.}
Mitchnek hirtelen vagy tíz csípős válasz is az eszébe jutott, de inkább csöndben maradt.
smart (επίσης: classy, dainty, delicate, delicious)
volume_up
finom {επιθ.}
It was not a bar, however, but a large, smart, chilly room with corduroy-upholstered chairs and settees.
Egyetlen, finom megvetést tükröző mozdulattal fejet hajtott, megvonta a bal vállát, és távozott.
I'd like to hear what's so urgent that the smooth and urbane Glarasteer Rhauligan races across Marsember like an overeager dog, toting smart-tongued street thieves.
- Kíváncsi vagyok, mi olyan fontos, hogy a megfontolt, finom modorú Glarasteer Rhauligan végigcsörtessen Marsember utcáin, mint egy megvadult csataló.
smart (επίσης: classy, dainty, neat, stylish)
volume_up
ízléses {επιθ.}
smart (επίσης: cogent, drastic, effective, effectual)
volume_up
hathatós {επιθ.}
smart (επίσης: comely, cunning, cute, foxy)
volume_up
csinos {επιθ.}
Töprengéseimet egy csinos szobalány felbukkanása szakította meg.
It was a smart little landau which rattled up to the door of Briony Lodge.
A csinos kis landauer odagördült a villa kapuja elé.
She's thirtyeight, smart, articulate, quite pretty though she needs to drop fifteen pounds.
Harmincnyolc éves, okos, művelt, elég csinos, bár le kellene fogynia hat-hét kilót.
smart (επίσης: natty, neat, proper, tidy)
volume_up
takaros {επιθ.}
smart (επίσης: dressy, elegant, fashionable, fine)
volume_up
elegáns {επιθ.}
Poirot descended the path, stepping carefully in his tight smart shoes.
Poirot leereszkedett az ösvényen, óvatosan lépegetett elegáns, szűk cipőjében.
- Nahát, tanár úr, hogy maga milyen elegáns...! - áradozott a Tanárnő.
smart (επίσης: dressy, posh, stylish, upscale)
volume_up
sikkes {επιθ.}
Its because hes a no good son of a bitch who thinks it is smart to lay his friends wives and brag about it.
Hanem mert semmirekellő strici, aki azt hiszi, sikkes dolog a barátai feleségével lefeküdni, aztán felvágni vele.
smart (επίσης: expeditious, express, facile, fast)
volume_up
gyors {επιθ.}
We are hurtling towards a hyper-connected world where citizens from all cultures and all social strata will have access to smart, fast mobile devices.
Száguldunk egy hiperösszekapcsolt világ felé, ahol mindegyik kultúra és minden társadalmi réteg tagja hozzáfér az intelligens és gyors mobileszközökhöz.
smart (επίσης: facetious, ingenious, neat, snappy)
volume_up
szellemes {επιθ.}
Most nincs helye szellemes megjegyzéseknek.
Mi ebben a szellemes? kérdezte Randall hidegen.
Okos vagy, jóképű, szellemes.
smart (επίσης: prolific, reproductive, short, voluble)
volume_up
szapora {επιθ.}
smart (επίσης: ingenious, nimble, shifty)
volume_up
ötletes {επιθ.}
Egyik műsor sem volt olyan ötletes, hogy érdekelte volna.
Meglehetősen ötletes, mondhatom.
And finally, we may be able to use smart devices that will offload the work of the body and allow it to heal.
Végezetül használhatunk ötletes eszközöket is, amelyek tehermentesítik a szervezetet és így elősegítik a gyógyulását.
smart (επίσης: keen, tingly, tingling)
volume_up
szúró {επιθ.}
His eyes began to smart; his tears and his blinking seemed to be ineffective against the ceaselessly falling sand.
Egyszerre szúró fájdalmat érzett a szemében, könnyezett, pislogott, de nem tudott megszabadulni a szüntelen hulló homoktól.
smart
volume_up
élénk eszű {επιθ.}
smart
smart
smart
smart
volume_up
hasogató {επιθ.}
smart (επίσης: intelligent)
volume_up
intelligens {επιθ.}
Smart cities require a smart communications, transport and energy infrastructure.
Az intelligens városok intelligens kommunikációt, közlekedést és energiainfrastruktúrát kívánnak.
Intelligens hálózatokra és intelligens épületekre van szükségünk.
You have not mentioned smart meters in cars at all and yet you have talked about smart charging.
Egyáltalán nem említette az intelligens mérést az autókban, de beszélt az intelligens feltöltésről.
smart (επίσης: well-kept)
volume_up
jól ápolt {επιθ.}
smart
smart (επίσης: stinging)
volume_up
sajgó {επιθ.}
Madouc mindkét tenyerét sajgó ülepére szorította.
smart
volume_up
seb {επιθ.}
smart (επίσης: stuck)
volume_up
szúrás {επιθ.}
smart
smart (επίσης: tiptop)
volume_up
tipp-topp {επιθ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «smart»:

smart

Παραδείγματα χρήσης του όρου «smart» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI thought you were smart, I can see that you are just another dumb private eye.
De most legalább láthatom, hogy valóban csak süket kis magánnyomozó, semmi egyéb.
EnglishEven if Rita didn't think they were smart enough... to testify, they love Lucy.
Bár Rita is úgy gondolja, hogy nem elég okosak... tanúskodni, szeretik Lucy-t.
EnglishHe was smart and intuitive, and his prescience did not diminish with his growth.
Értelmét, ösztönös megérzéseit, jövőbe látó képességét nem csökkentette a serdülés.
EnglishOver at Shepherdstown, though, he went on, the white people got smart quick.
Shepherdstownban viszont folytatta a fehér embereknek gyorsan megjött az eszük.
EnglishBut I don't know how to be smart and simple at the same time better than I am now.
De fogalmam sincs, hogyan legyek okosabb és ártatlanabb annál, amilyen most vagyok.
EnglishWe need to facilitate trade in 'green goods' and smart environmental technology.
Ösztönöznünk kell a "zöld” áruk forgalmát és a fejlett környezetvédelmi technológiát.
EnglishI mean, the Templars were smart fighters, they should have known these things.
A templomosoknak, ugye, ezeknek a nagyszerű fickóknak mindezt tudniuk kellett volna.
EnglishI need a V.P. who's smart enough to cooperate, which God help me I thought you were.
Nekem olyan alelnökök kellenek, akiknek elég sütnivalójuk van az együttműködéshez.
EnglishPeople don't fed that way about tiktoks, and they're getting pretty smart.
Az emberek nem gyűlölik a gépagyúakat, és a mechanikus fickók is egyre okosabbak.
EnglishIt always made the other side feel good, and that was always a smart move for CIA.
Ettől a másik fél mindig jobban érezte magát, amit a CIA remekül ki tudott használni.
English'The cutting of the bands on your wrists, that was smart work!' said Gimli.
- Az szép munka volt, ahogy a csuklódon sikerült a kötelet elvágnod - mondta Gimli.
EnglishOf course, in addition to being smart, we're also an extremely vain species.
Természetesen, amellett, hogy nagyon okosak vagyunk, hihetetlenül hiúak is.
EnglishNow that aint so smart, Macklin said, his voice at its most amiable and dangerous.
- Ez nem volt szép magától - jegyezte meg Macklin a legnyájasabb, legbaljósabb hangján.
English'That's fine, but if enlisted were as smart as officers, we'd pay them more.'
- Ez remek, de ha a zászlósok tényleg olyan jók és okosak, akkor mi szükség tisztekre?
EnglishIf dese elves is so almighty tough and smart, how come dey didn't get us?
Ha ezzek a tündék anyira erőssek meg okossak, akkó mér nem kaptak el minketis?
EnglishYou may be smart, you think, but you need me to formulate your policy for you.
Lehet, hogy nagy fej vagy, de akkor is én leszek az, aki formába önti a külpolitikádat!
EnglishThe colder air, no doubt, or the little fellas getting smart enough to dodge.
Biztosan a hűvösebb levegő tette, vagy az apró repülő rovarok megokosodtak, elkerültek.
EnglishWith both the dumb ones and the smart ones, the simple plans were usually the best.
De akár ostobák, akár ravaszak, általában az egyszerű tervek a legjobbak.
EnglishBeside him stood a smart-looking police-inspector, who was taking notes in a pocket-book.
Egy jóképű rendőrtiszt állt mellette, és szorgalmasan írt valamit a zsebkönyvébe.
English' 'Oh, he'd turn it over for a lot more, or maybe if he was smart, just rent it.
Ennél sokkal többet fog ajánlani érte, vagy ha esze van, csak kibérli.