ουγγρική μετάφραση του όρου «rainy»

EN

«rainy» Ουγγρικά μετάφραση

volume_up
rainy {επιθ.}
HU
EN

rainy {επίθετο}

volume_up
rainy (επίσης: pluvial, wet)
They exchanged brief glances, and then Karras stepped out into the rainy night.
Egy pillanatra egymásra néztek, aztán Karras kilépett az esős estébe.
Activities will start under this programme before the rainy season commences.
A program keretében az esős évszak beállta előtt megkezdődnek a tevékenységek.
In contrast with the week's cool, rainy weather, the day was warin and bright.
Az egész héten át tartó hűvös, esős idő után meleg, napfényes hétvége köszöntött be.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «rainy» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishIt was almost dark by the time he finished, and the night was black and rainy.
Mire végzett, majdnem teljesen besötétedett, az este koromfekete volt és esős.
EnglishActivities will start under this programme before the rainy season commences.
A program keretében az esős évszak beállta előtt megkezdődnek a tevékenységek.
EnglishIn contrast with the week's cool, rainy weather, the day was warin and bright.
Az egész héten át tartó hűvös, esős idő után meleg, napfényes hétvége köszöntött be.
EnglishThe first thing I ask a new client is: You been saving up for a rainy day?
Az első kérdésem az új ügyfélhez az: "Sikerült eltenni valamit a sovány időkre?"
EnglishThe evening looked as if it belonged in gloomy, rainy January rather than early October.
Az este sokkal inkább egy januári estére emlékeztetett, semmint egy október eleire.
English'I'm sure they'd be better than sleeping under a hedge on a rainy night.'
Biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb, mint a sövény alatt aludni az esőben.
EnglishNot a leak anywhere, though the rainy window sent a wash of rippling light over everything.
Csak egy kicsit kellett lehajtania a fejét, hogy beférjen az oromzat nyerge alá.
EnglishThey exchanged brief glances, and then Karras stepped out into the rainy night.
Egy pillanatra egymásra néztek, aztán Karras kilépett az esős estébe.
EnglishIn the eye of his memory, that rainy spring day glimmered momentarily.
Emlékezete mélyén egy pillanatra ismét fölszikrázott az az esős tavaszi nap.
EnglishAnd if it looks this pretty on a rainy day, how might it look when the sun is out?
EnglishI said that, unlike sundials, she remembered only the rainy hours.
Mondtam neki, hogy, ellentétben a napórával, ő csak a ború óráit számolja.
EnglishYou spend half of it, dear, and keep the other half for a rainy day.
EnglishHorner Redwine stood in the pulpit of his church that rainy Tuesday afternoon.
A nagytiszteletű C. Horner Redwine templomának szószékén állt ezen az esős kedd délutánon.
EnglishThe sailors slipped their hawsers, and the ship moved out of the rainy harbour at a stately pace.
A matrózok eloldozták a köteleket, és a hajó lassú tempóban távolodni kezdett a mólótól.
EnglishThe log truck burned, an incandescent torch in the gray rainy afternoon.
A rönkszállító fáklyaként világított a szürke, esős délutánban.
English(GA) When the rainy season ends will war not ensue between government forces and rebel forces?
(GA) Nem folytatódik-e a háború a kormány erői és a lázadó erők között az esős évszak végén?
EnglishIt's only one night, but rainy season's what it's always been called.
EnglishI liked that, because those were rainy days for me, between 1973 and early 1975.
Tetszett ez a mondat, mert azok a napok 1973 és 1975 eleje között bizony nagyon esősek voltak az én számomra is.
EnglishGeneral deployment of the peace forces is foreseen for May, before the start of the rainy season.
A békefenntartó erők általános bevetése májusra van előirányozva, az esős évszak kezdete előtt.
EnglishHe said he wrote books on sunny days and Stark took over on the rainy ones.
Azt mondta, ha ő napsütéses napokon írta a regényeit, az esős napokon pedig Komor vette ki kezéből a tollat.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «rainy»:

rainy
English
Αλλα λόγια