ουγγρική μετάφραση του όρου «poker»


Μήπως εννοείτε póker
EN

«poker» Ουγγρικά μετάφραση

volume_up
poker {ουσ.}

EN poker
volume_up
{ουσιαστικό}

poker
volume_up
póker {ουσ.}
Lelőtték egy póker játszmánál, mikor két éves voltam.
A strip poker... no, az tényleg jó játék.
poker (επίσης: rabble, rake, stoker, salamander)
volume_up
piszkavas {ουσ.}
Gordon remembered Macklin s fireplace poker, tearing apart like shredding taffy.
Gordonnak eszébe jutott a kandalló előtti piszkavas-jelenet, amikor a vas mint valami karamellcukorka mállott széjjel.
- A piszkavas középen izzani kezdett.
The tips of the torn poker separated with a loud report, giving off friction heat that could be felt some distance away.
A piszkavas nagy pukkanással kettévált, s olyan hőfelszabadulás kísérte, amit még odébb is lehetett észlelni.
poker (επίσης: mace, scepter, sceptre)
volume_up
jogar {ουσ.}
poker
volume_up
égetővas {ουσ.}
poker
poker
volume_up
kotróvas {ουσ.}
Az acél kotróvas nem remegett, nem billegett.
poker

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «poker»:

poker

Παραδείγματα χρήσης του όρου «poker» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishHe said that when you play poker, you do not tell anyone what you have in your hand.
Azt mondta, hogy a pókerben senkinek nem árulhatjuk el, milyen lapjaink vannak.
English'That we killed him over poker debts, maybe, and buried him in the cellar.'
- Talán, hogy mi öltük meg holmi pókeradósságok miatt, majd elástuk a pincében.
EnglishHe waited, breathing easily but deeply, poker-faced but plainly angry.
Csak várt, könnyűeket de mélyeket lélegezve, faarccal, de nyilvánvalóan mérgesen.
EnglishRoyde looked thoughtfully at her, but his poker face showed no recognizable reaction.
Royde tűnődve nézett rá, de merev arca semmiféle változást nem árult el.
EnglishI'll call in the four look-alikes and get a poker game going, she said.
- Majd behívom a négy hasonmást, és nagy pókerpartit csapunk - mondta Susan.
EnglishPam got through the rally without turning a hair -- we always call her a regular poker face.
Pam minden idegeskedés nélkül ülte végig a gyűlést... mindig is pléhpofának hívtuk.
EnglishExpressionless as a poker-player in a high-stakes game, Underhill nodded.
Underhill pléhpofával bólintott, mint kártyás egy olyan pókerjátszmában, ahol magas a tét.
EnglishThe man's skull had been shattered by a blow from a poker delivered from behind.
Az őr fejét tűzpiszkáló vassal betörték, hátulról ütötték le.
EnglishMeanwhile, the insect had dropped off the poker and was finally retreating.
A rovar közben leugrott a piszkavasról és végre menekülőre fogta.
Englishhe asked, taking a firmer grip of his poker.
- Hányan vannak? - kérdezte, s keményen megmarkolta a piszkavasat.
EnglishWell, I hope he showed you... how to pull a fire poker outta your ass!
Remélem, megmutatta neked.. hogyan húzd ki a piszkavasat a seggedből!
EnglishIt felt as if someone had given her a fast harsh scrape with a hot poker.
Úgy érezte, mintha izzó piszkavasat húztak volna végig az oldalán.
EnglishHe came back with five new bills spread out in his fingers like a poker hand.
Visszajött öt új bankjeggyel, és úgy terítette szét a százasokat a kezében, ahogy a kártyát szokás.
EnglishRingwald watched poker-faced as Hoppy did the mental math.
Ringwald pókerarccal figyelte, ahogy Hoppy véghezviszi fejszámolási mutatványát.
EnglishHowever, the preparations for Copenhagen are certainly not a game of poker.
A koppenhágai konferenciára való előkészületek azonban semmi esetre sem hasonlíthatók a pókerhez.
English'So Cooper didn't manage to land any blows on his assailant, and he wasn't hit with the poker himself.'
- Tehát Coopernek nem sikerült megütnie a támadóját, és őt sem ütötték meg vele.
EnglishHe would never be a good poker player, the Chief of Station thought, seeing him out the door.
Ebből se lesz soha jó pókerjátékos, gondolta az állomásfőnök, miközben az ajtóhoz kísérte.
EnglishSo this Friday, I'll shove my poker all the way up into you, and then I'll use a knife on you.
Tehát ezen a pénteken kicsit eljátszadozom veled, aztán elmetszem azt a szép kis nyakadat.
EnglishMacklin picked up the fireplace poker and slapped it into his left palm.
EnglishAs he spoke he picked up the steel poker and, with a sudden effort, straightened it out again.
Azzal megragadta a piszkavasat, nagy levegőt vett, és egyetlen mozdulattal kiegyenesítette.

Αλλα λόγια