ουγγρική μετάφραση του όρου «meekness»

EN

«meekness» Ουγγρικά μετάφραση

volume_up
meek {επιθ.}

EN meekness
volume_up
{ουσιαστικό}

meekness (επίσης: endurance, forbearance, long-suffering)
meekness (επίσης: self-abasement, subservience, subserviency)
meekness (επίσης: mildness, tameness)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «meekness»:

meekness
meek

Παραδείγματα χρήσης του όρου «meekness» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSo this was the reward of her meekness, just as it had been the reward of her hard words?
Tehát ez a jutalom, a jámborságáért, ugyanaz, mint a kemény szavakért?
EnglishMeekness doesn't pay in this life, but I don't think we're either of us troubled by too much of that.
A félénkség nem túl kifizetődő manapság de azt hiszem, ebben egyikünk sem szenved
EnglishHe had the proper meekness for a biographer, Duncan always joked.
Duncan gyakran megállapította, hogy az életrajzíráshoz elengedhetetlen szolgalélek, az benne lakozik.
EnglishHe heard another quality in her voice: a pliancy, a meekness, a tremulous and yielding weakness.
Dan hirtelen jelentős változást fedezett fel a nő hangjában: gyengeséget, ravaszságot, reszketeg megadást.
EnglishMight the death blows be avoided by a feigned meekness?
EnglishAt times, perhaps, my conduct has lacked full meekness and sweet reason; on this account my reputation has suffered.
- A viselkedésem talán nem mindig volt megfontolt és előrelátó, s a hírnevem ezt szenvedte meg.
EnglishShe did this with no undue air of meekness, rather with the air of one who makes allowances for a fractious patient.
Miss Marple szótlanul visszatette kötését a táskájába, olyan arckifejezéssel, mintha nyűgös betegnek tenne engedményt.
EnglishWherefore, casting away all uncleanness and abundance of naughtiness, with meekness receive the ingrafted word, which is able to save your souls.
Ezért hagyjatok fel minden tisztátalansággal és burjánzó gonoszsággal, fogadjátok tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, ez képes megmenteni lelketeket.

Αλλα λόγια