ουγγρική μετάφραση του όρου «malevolent»

EN

«malevolent» Ουγγρικά μετάφραση

volume_up
malevolent {επιθ.}

EN malevolent
volume_up
{επίθετο}

malevolent (επίσης: bitchy, envious, hostile, ill-disposed)
Then Jabba leaned forward and once again fastened his malevolent eyes on Greedo.
Ekkor Jabba előrehajolt, és ismét Greedóra függesztette rosszindulatú tekintetét.
Ugyanaz a rosszindulatú mosoly ráncok nélkül.
Ezek szerint maga csupán tájékozatlan, nem pedig rosszindulatú.
malevolent (επίσης: hostile, malicious, malignant, rancorous)
volume_up
rosszakaratú {επιθ.}
The temperature of blood and bone had fallen with the arrival of the bodachs; but malevolent spirits and December air, together, could not explain the cold that curled through me.
A rosszakaratú szellemek jelenléte és a decemberi levegő együttese sem indokolta azt a jeges hideget, ami a hátamon futkosott.
malevolent (επίσης: malicious, sardonic)
volume_up
kaján {επιθ.}
malevolent
volume_up
kárörvendő {επιθ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «malevolent»:

malevolent

Παραδείγματα χρήσης του όρου «malevolent» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWell, not very malevolent, just the old mischief, the impulsiveness.
No jó, semmi túlzott rosszakarat, csak a szokott kópéság, lobbanékonyság.
EnglishHe stood there giving me the most malevolent look I've ever seen on any creature, vampire or human.
Ott állt, és annyi rosszindulattal nézett, amennyit még nem láttam se vámpírnál, se embernél.
EnglishFor awhile he was almost convinced it was some sort of malevolent joke.
EnglishHis intentions, as far as the witch knows, are malevolent toward the Church, and toward the Authority himself.
A boszorkány értesülése szerint az egyház, sőt Maga a Fennhatóság ellen tör.
EnglishAll the world was misshapen in marvelous and malevolent ways.
EnglishBy primitive, instinctive means that she could not understand, Laura sensed a malevolent force bearing down on them.
Laura maga sem értette, hogyan, de érzékelte, hogy valami gonosz erő ereszkedik le rájuk.
EnglishThe darkness seemed to breathe with malevolent life.
A sötétség, mint valami gonosz lény, szinte lélegezni látszott.
EnglishNo troll, crouched in the darkness beneath its bridge, relishing the scent of a child's blood, had ever looked more malevolent.
Ezután felemelkedett, kiegyenesedett, fejét a magasba emelte, és ismét körbeszagolt.
EnglishI dont know what to think, he said as the unpleasant, shaking old man with the malevolent, mouthing jaw was removed.
Nem tudom, mit gondoljak mondta, mikor elvezették a rossz képű, csúf szavú, reszkető vénembert.
EnglishThe giant's sonar sweeps contained something malevolent that made Akki want to curl up in a ball.
Szonárpászmáiban volt valami olyan rosszindulat, amitől Akki legszívesebben egész kicsire gömbölyödött volna össze.
EnglishHe came over and looked down with malevolent pleasure.
EnglishThe hateful man was dead, yes, but he would live for years in this woman's mind, like a malevolent troll in a secret cave.
Az a gyűlöletes ember halott, de még évekig ott fog élni az emléke a nő gondolataiban, mint egy gonosz troll a barlangjában.
EnglishA miraculous, malevolent advent.
EnglishLingering traces of the malevolent entity flared against his palm and sparked against his fingertips, but fireflies no longer swarmed through his head.
A gonosz lény nyomait érezte a tenyere és az ujjai alatt, de a fejében már nem cikáztak szentjánosbogárkák.
EnglishA kind of malevolent glare.
EnglishHowever, in the other main type of somnambuliform possession, the new personality's always malevolent, always hostile toward the first.
Viszont az alvajárási megszállottság másik fő típusában az új személyiség mindig rossz szándékú, mindig ellenséges az elsővel szemben.
EnglishIt wanted her; it was going to seize her; it was water with a will, a thinking sea with a malevolent consciousness gleaming darkly in its depths.
Akarta őt; készült megragadni, a víznek akarata volt, a tenger gondolkodott, és tudatos rosszindulata sötéten csillogott mélységeiben.
EnglishWhen I was a child, I first thought that these shades might be malevolent spirits who fostered evil in those people around whom they swarmed.
Gyermekkoromban először azt hittem, hogy ezek az árnyak gonosz lelkek, akik táplálják a gonoszt azokban az emberekben, akik körül megjelennek.
EnglishIt was his custom to sit on the table, and his manner to repel anything but the greatest courtesy with a haughty and malevolent tongue.
Rendes helye az asztallapon volt, s ha úgy ítélte meg, nem adóznak neki az őt megillető feltétlen tisztelettel, gőgös, csípős szavakkal vett elégtételt.
EnglishHer delicate voice broke, her eyes fixed on the tall, malevolent leader vampire, that demon trickster who now stepped out of the circle of the others towards her.
Finom hangja megtört, és szemét a magas, gonosz tekintetű vámpírra szegezte, a sarlatánra, aki a többiek köréből feléje lépett.