ουγγρική μετάφραση του όρου «make a single»

EN

«make a single» Ουγγρικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «make a single».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «make a single» στα ουγγρικά

make ουσιαστικό
to make ρήμα
a άρθρο
a-
Hungarian
single ουσιαστικό
single επίθετο
to single ρήμα
Hungarian

Παραδείγματα χρήσης του όρου «make a single» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe want to make every single interaction in the world into a ready-to-use brick.
A világ valamennyi interakcióját át akarjuk ültetni azonnal használható építőelemekbe.
EnglishBut the Commissioner has failed to make a single mention of the Ombudsman's recommendation.
A biztos asszony azonban egyszer sem említette az ombudsman ajánlását.
EnglishI abstain, given that this document does not make a single reference to a post-petrol future.
írásban. - (FR) Tartózkodom, mert ez a dokumentum egy szóval sem hivatkozik az olaj utáni jövőre.
EnglishIf you make a single objection, I will complain to Murgen, who will then chastise you without mercy.
Ha egyetlen tiltakozást is meghallok, azonnal panaszt teszek Murgennél, aki kíméletlen büntetésben részesít titeket.
EnglishOur growth strategy, which is consistent with the 2020 strategy, is designed to make the single market work better.
A 2020-as stratégiával összhangban lévő növekedési stratégiánk célja az egységes piac megfelelőbb működésének biztosítása.
EnglishThere's diatoms made out of SIO2, and they're magnetotactic bacteria that make small, single-domain magnets used for navigation.
Ezek kovavázak szilicium-dioxidból, ezek magnetotaktikus baktériumok amik kis, egydoménes mágneseket használnak tájékozódásra.
EnglishWith the Single Market Act, the Commission has launched an ambitious process to make the single market deliver on its full potential.
Az egységes piacról szóló jogszabály elfogadásával a Bizottság az egységes piac nyújtotta lehetőségek maximális kiaknázása céljából ambiciózus folyamatot indított útjára.
EnglishShe only had to make a single mid-course correction, pulling her end of the bed a little farther to the left so she could be sure the other end would clear the bureau.
Mindössze egyszer kellett félúton módosítania a pályát: egy-két centivel bal felé tolnia az ágyat, nehogy a jobb oldala elállja az íróasztalt.
EnglishSuch an instrument would make the Single Market run more smoothly, would benefit businesses and consumers, and would also be advantageous to the legal systems of the Member States themselves.
Ez az eszköz zökkenőmentesebbé tenné a belső piac működését, a vállalkozások és a fogyasztók érdekeit szolgálná és a tagállamok jogrendszerei számára is előnyös lenne.

Αλλα λόγια

English
  • make a single

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .