ουγγρική μετάφραση του όρου «laundry»

EN

«laundry» Ουγγρικά μετάφραση

volume_up
laundry {ουσ.}

EN laundry
volume_up
{ουσιαστικό}

laundry (επίσης: wash)
volume_up
szennyes {ουσ.}
Nézzük csak mit hagyott a nagy Will a szennyes tartóba.
The best nav in the Air Force, bundled up like a sack of dirty laundry and hustled off to Timbuktu.
A légierők legjobb navigátorát összecsomagolják, mint a szennyes ruhát, hogy Timbuktuba, vagy valahova máshova, az isten háta mögé küldjék.
laundry (επίσης: wash-house)
Mellette van a mosókonyha, ahova beosztottam.
Mind a három kör megtételekor elhaladt a mosókonyha tárva-nyitva álló ajtaja előtt.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «laundry»:

laundry

Παραδείγματα χρήσης του όρου «laundry» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishA change of Popes and eleven years in a prison laundry had not changed his mind.
A pápaváltozás és tizenegy börtönben töltött év sem rendítette meg a meggyőződését.
EnglishAll this dirty underground money comes up clean... in a Chinese laundry in Paris.
Az egész mocskos alvilági pénz tisztán kerül elő... egy kínai mosodából Párizsban.
EnglishYou know I said I had to do laundry today, because I ran out of clean underwear?
Tudod, mondtam, hogy mosnom kell ma, mert kifogytam a tiszta alsóneműkből?
EnglishAt that time, Bobby had just quit a job at Vee Vee Gee Laundry on Olympic Boulevard.
Bobby épp akkor lépett ki az állásából Vee Vee Gee mosodában az Olympic Boulevardon.
EnglishThe little man had brought him a white shirt, still wrapped around laundry cardboard.
A kis ember egy fehér inget hozott neki, amit még ki sem vettek a mosodai tasakból.
EnglishWhen I came up here to be interviewed, he had to drag out all my dirty laundry.
Amikor feljöttem ide az állás miatt, a fejemre olvasta az egész múltamat.
EnglishIn my opinion, it is normal to wash your dirty laundry at home and not out in the street.
Véleményem szerint normális dolog, hogy az ember nem teregeti ki a szennyesét.
EnglishShe always used to save water for washing him, even at the expense of the laundry.
Még a mosásról is lemondott, csakhogy maradjon nekem víz mosakodásra.
EnglishShe must have changed the sheet that day-it carried the coldness of the laundry.
A lepedőt aznap cserélhette, még a mosoda hűvösségét viselte magán.
EnglishThe man who drove it delivered a big laundry basket at the back door of the house.
A gépkocsivezető nagy, súlyos kast vitt be a ház hátsó bejárata elé.
EnglishHey, big boy, I know you thought you had that laundry gig all laid out.
Hé, úgy tudtam, te azt hitted, hogy a mosodában könnyű munkára számíthatsz.
EnglishOne idea was that women traditionally did their laundry on Monday.
Az egyik elképzelés az volt, hogy az asszonyok hagyományosan hétfőn szoktak mosni.
EnglishThen they put their laundry in the dryer and went home and had breakfast.
A száraz ruhát mindig Mrs. Bensenhaver hozta ki, amikor a férjével bement a kapitányságra.
EnglishThe women and children hard at work at the laundry tubs and the looms?
A nőket és a gyermekeket, akik keményen dolgoztak a mosóteknőknél meg a szövőszékeknél?
EnglishThe school had called Momma at the laundry and she had come home at noon.
Mamit felhívták az iskolából a mosodában, és dél felé érkezett haza.
EnglishShe threw it into the laundry hamper, glad to be rid of it.
Rohant a fürdőszobába; le akarta hagyni a hangot, de sejtette, hogy az vele tart.
EnglishMy mother carefully opened the door, and she loaded the laundry into the machine, like this.
Anyám óvatosan kinyitotta az ajtót, berakta a szennyest a gépbe, így.
EnglishDirty laundry would be aired, right there in that very courtroom.
Itt, nyílt színen, ebben a teremben fogják majd kiteregetni a szennyest.
EnglishBecause this is the magic: you load the laundry, and what do you get out of the machine?
Mert ez a varázslat: berakod a szennyest, és mi jön ki a gépből?
EnglishI did the laundry in the broken-down Maytag wringer-washer in the furnace room.

Αλλα λόγια