ουγγρική μετάφραση του όρου «to hover»

EN

«to hover» Ουγγρικά μετάφραση

EN to hover
volume_up
[hovered|hovered] {ρήμα}

to hover (επίσης: to drift, to float, to flutter, to fly)
Tudta, hogy az űrből jött angyal lebeg fölötte.
. - (PL) Az Északi-sarkvidék felett szellem lebeg.
to hover (επίσης: to dither, to draw back, to falter, to hang back)
to hover (επίσης: to circulate, to flow, to gyrate, to orbit)
to hover

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to hover» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishHe had gone on to serve Marguerite and to hover about Katherine, the new baby.
Átment szolgálni Marguerite-hez, vagy, az újszülött Katherine körül lebzselt.
EnglishThat met with no objection, and both were floated away on hover-gurneys.
Ebben nem is volt vita, így hát mindkettőt elszállították a légpárnás hordágyakon.
EnglishDr Carelli and Richard Amory continued to hover near the body of Sir Claud.
Dr. Carelli és Richard Amory még mindig ott áll Sir Claud teteme mellett.
EnglishIf I stumble across this guy, I hover out there and gather all the signature data I can.
És ha horogra akad, akkor szép csendben begyújtunk róla mindenféle adatot.
EnglishAt the east end, the Night Hawk again came in to hover a foot or so off the ground.
A kifutópálya keleti végénél a Night Hawk ismét leereszkedett úgy harminc centire a talaj fölé.
EnglishTo hover nearby during sex, in case either party has a heart attack?
Hogy legyen, aki felvágja a tányérjukon a húst, bekösse a cipőfűzőjüket?
EnglishExchanging ghostly glances, they began to hover closer to her.
Most kísérteties pillantást váltottak egymással és közelebb lebegtek hozzá.
EnglishWe were to hover until the crews of patrol aircraft could board us.
Az volt az utasítás, hogy maradjunk ott, ahol vagyunk, és várjuk meg, amíg lehoznak minket.
EnglishHe paused to let that thought hover in the air for a minute.
Szántszándékkal hagyta, hogy ez a gondolat vagy egy percig ott lebegjen a levegőben.
EnglishIt will be stronger than the vaporous ghosts that hover over the cemetery.
EnglishPatented Smartfowl swarms made hover-visions of kaleidoscopic wonder.
EnglishIt's just, I was looking forward to testing out the hover gel with you.
EnglishHe tried all the handles and switches, found how to hover, drop, brake.
Kipróbált minden fogantyút és kapcsolót, kitapasztalta, hogyan lebegjen, hogyan süllyedjen és fékezzen.
EnglishNear the sheer stone front of the generating station, a zeppelin slowed to a hover in the buffeting wind.
A fejlesztőállomás csupasz kőhomlokzatánál léghajó lassított, taszigálták a széllökések.
EnglishHis voice was shrill and seemed to hover on the very brink of hysteria.
EnglishHover the mouse over a checkbox for an explanation of the item.
EnglishSweetest chopper ever made, Malloy said, holding hover.
EnglishThey were near the Imperial Gardens and an air of importance seemed to hover over everything.
Érezni lehetett, hogy nincs messze a császári kert: mindenre lepelként borult az uralkodó hatalma és tekintélye.
EnglishThe two big double-cone-shaped drones whirred from another airlock, coming to hover on either side of them.
Egy légzsilip mögül elsuhant a már ismers, dupla kúp formájú drónpár, és ráérsen odalebegett hozzájuk.
EnglishSomewhere, unseen in the lush garden, the birds continued to hover, beating the air with their tiny busy wings.
Valahol a buja kert mélyében láthatatlan kolibrik paskolták szorgosan a levegőt parányi szárnyaikkal.