ουγγρική μετάφραση του όρου «handed down»


Προβολή αποτελεσμάτων για τον όρο «down». «handed down» δεν υπάρχει προς το παρόν στο λεξικό μας.
EN

«handed down» Ουγγρικά μετάφραση

volume_up
down {ουσ.}
volume_up
down {επιθ.}
volume_up
down {επιρ.}

EN down
volume_up
{ουσιαστικό}

down (επίσης: flake, fluff, fuzz, nap)
volume_up
pihe {ουσ.}
A true blonde, he thought, smooth all over, with almost no down on her face or her arms.
Igazi szőke, gondolta, selyemsima, szinte még pihe sincs az arcán vagy a karján.
Az arcán aranyló pihe olyan puha volt, hogy még nem lehetett borotválni.
Dark hair, perfectly straight, dark, fine down on the small arms and legs-yes, this one was fairy-born, like Morgaine herself.
A haja sötét, teljesen egyenes, finom, sötét pihe a csöpp karokon és lábakon végig - igen, tündérgyermek, mint Morgaine maga.
down (επίσης: eiderdown, flake, fluff, fuzz)
volume_up
pehely {ουσ.}
You could see the damp spot where each flake died, then you could mark the first flake that lay down without melting and watch, the whole ground turn white.
Látni lehetett a kis nedves foltot, amelyen a pehely elenyészett, aztán felfedezte az első hópelyhet, amely nem olvadt el a lassanként teljesen kifehéredő földön.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «down»:

down

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «handed down» στα ουγγρικά

to hand ρήμα
hand ουσιαστικό
down ουσιαστικό
Hungarian
down επίθετο
down επίρρημα
to down ρήμα
down! επιφώνημα
Hungarian

Παραδείγματα χρήσης του όρου «handed down» στα ουγγρικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe sentence was handed down by the Al-Shabab militia who control the city of Kismayo.
Az ítéletet a Kismayo városát ellenőrzése alatt tartó Al-Shabab milícia mondta ki.
EnglishHe wrote the name and number down, handed me back my check and picked up a telephone.
Felírta a nevet és a számot, visszaadta a jegyet, és felvette a telefont.
EnglishParticularly alarming are the death sentences being handed down to political dissidents.
A politikai ellenzékieket sújtó halálbüntetések különösen súlyos aggodalomra adnak okot.
EnglishAre the values handed down to us by the founding fathers of Europe still meaningful?
Léteznek még azok az értékek, amelyeket Európa atyáitól örököltünk?
EnglishThe death spell, according to old recipes handed down from mother to daughter.
A halált kívánó szertartás receptje régen anyáról lányra szállt.
English`And it was a secret handed down in each generation all the way from the very earliest times.'
És ez egy titok, amelyet kezdetektől fogva adtak át egymásnak a nemzedékek.
EnglishSuch things were handed down by word of mouth so that they could not be stolen by their enemies.
Az ilyesmit szájról szájra hagyományozták, hogy ellenségeik ne lophassák el.
EnglishThat being the case, we must first take account of the judgment handed down.
Ilyenformán először tudomásul kell vennünk a meghozott ítéletet.
EnglishLet us remember that long prison sentences have also been handed down to other political prisoners.
Emlékezzünk vissza arra, hogy más politikai foglyokat is hosszú börtönbüntetéssel sújtottak.
EnglishShe handed Flute down to him and slipped from her saddle.
A nő először leadta neki Furulyát, aztán maga is lesiklott a nyeregből.
EnglishDeath sentences are handed down mainly in respect of minorities.
EnglishWhen he was gone, who then would preserve the secrets handed down since the time of the First Council at Paranor?
Ha ő is elmegy, ki őrzi tovább a paranori Első Tanács óta hagyományozódó titkokat?
EnglishShe handed the case down again and I slipped it back in his pocket.
EnglishThey were handed down sentences ranging from 10 to 15 years.
Tíz évtől tizenöt évig terjedő büntetéssel sújtották őket.
EnglishGenerally, these were superior to grandiose policies handed down from the talent and wisdom of the few.
A gazdaság- ahogy a történelmi példákból kiderült- a többség véleményének és elképzeléseinek engedelmeskedett.
EnglishHe handed down to Casson the file he held in his hand.
EnglishI was therefore amazed by the ruling handed down by the Supreme Administrative Court in Lithuania on 30 January of this year.
Meg voltam lepve tehát a Litván Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság ez év január 30-án kelt döntésén.
EnglishHe handed it down to your father, who left it to you.
Englishbut the orders must have been handed down.
Azt azért nem hiszem, hogy tényleg ezt akarták tudod, ők a tiszta játékot szeretik , de ezt a felsőbb utasítást kapták.
EnglishOur precepts have been handed down from long ago.