ολλανδική μετάφραση του όρου «to stick on»

EN

«to stick on» Ολλανδικά μετάφραση

EN

to stick on {ρήμα}

volume_up
to stick on (επίσης: to glue on, to paste on)
volume_up
opplakken {μεταβ.ρ.}
You cannot compare a real product with an imitation and then stick on another price tag.
Men kan niet een echt product vergelijken met een imitatie en vervolgens er een andere prijskaartje opplakken.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to stick on» στα ολλανδικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThey stick their tongue in there, called a proboscis, and they drink sugar water.
Ze steken hun tong er in, de proboscis zoals die heet, en ze drinken suikerwater.
EnglishA third issue is the Lisbon cooperation, which we must review and stick to.
Een derde kwestie is de samenwerking in het kader van de strategie van Lissabon.
EnglishLast month, for example, we decided to stick labels on meat to warn consumers.
Vorige maand hebben we besloten vlees te etiketteren om de consument te waarschuwen.
English(Laughter) So the donors have to stick with this situation for at least a decade.
(Gelach) Dus de donoren moeten bij de situatie blijven gedurende tenminste tien jaar.
EnglishIt can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it.
Hij kruimelt zo gemakkelijk, maar steek gerust je tong uit om hem te proeven.
EnglishThey have taken a lot of stick and have been hurt unnecessarily in many ways.
Ze hebben het zwaar te verduren gehad en zijn op allerlei manieren onnodig gekrenkt.
EnglishAll I can do, therefore, is call upon the Member States to stick to the moratorium.
Ik kan de lidstaten dan ook alleen maar verzoeken hun moratorium in stand te houden.
EnglishDo n't worry, Mr Cox, the Commission will stick to its guns on this point.
Mijnheer Cox, ik kan u verzekeren dat de Commissie op dat punt op koers blijft.
EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
De commissie heeft een goed compromis bereikt waar wij duidelijk aan vast moeten houden.
EnglishOne was scratching at the end of the stick, another child listened at the other end.
Een krabde aan het eind van de stok, het ander luisterde aan de andere kant.
EnglishWe should stick to that line and congratulate the Austrians for making this proposal.
We moeten deze weg blijven volgen en de Oostenrijkers gelukwensen met dit voorstel.
EnglishFor this reason and at this point we prefer to stick to our original text.
Ik wilde u dan ook voorstellen ons wat dit betreft te houden aan de huidige tekst.
EnglishWe must protect the privacy of our citizens and stick our necks out for this.
Wij moeten hier de privacy van onze burgers beschermen en daarvoor onze nek uitsteken.
EnglishShe cuts the umbilical cord with a stick, and ties it with her own hair.
Ze snijdt de navelstreng door met een stok en bindt hem af met haar eigen haar.
EnglishFirstly, it is very important that at this stage we stick to the facts.
Ten eerste is het heel belangrijk dat we ons in deze fase beperken tot de feiten.
EnglishBut it will not be a tragedy if we fail to stick precisely to 2004 as the accession date.
Maar het is geen ramp wanneer de toetredingsdatum van 2004 niet wordt gehaald.
EnglishYou are also going to need a stick to impose order within the Council.
Ik vrees dat u ook een stok nodig zult hebben om daar orde op zaken te stellen.
EnglishPeople, if they drew a stick figure or a smiley face, it actually made it into the bill.
Of ze nu een stokfiguur tekenden of een smileyface, het werd allemaal geaccepteerd.
EnglishThat is what we in this House believe and that is what we should stick to.
Erkenning moet er komen, zo snel als mogelijk, anders zijn er serieuze consequenties.
EnglishNow, if the DNA sequences match, they'll stick together, and so we can look at spots.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «to stick on» στα ολλανδικά

stick ουσιαστικό
on μετοχή