νορβηγική μετάφραση του όρου «instructions»

EN

«instructions» Νορβηγικά μετάφραση

volume_up
instructions {πληθ.αρ.}
EN

instructions {πληθυντικός αριθμός}

volume_up
instructions (επίσης: manual)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «instructions» στα νορβηγικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThese instructions apply to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
Disse instruksjonene gjelder for Google Chrome på Windows, Mac, Linux og Chrome OS.
EnglishSee instructions on how to find headers in Gmail and other webmail email providers.
See instructions on how to find headers in Gmail and other webmail email providers.
EnglishFollow the instructions below to enable the computer you want to access remotely.
Følg instruksjonene nedenfor for å aktivere datamaskinen du ønsker ekstern adgang til.
EnglishTo activate the SIM card, follow the instructions provided with your Chromebook.
Du må følge instruksjonene som fulgte med Chromebook-enheten for å aktivere SIM-kortet.
EnglishManage your What’s New text from the APK page using the instructions above.
Administrer Nyheter-teksten fra APK-siden ved hjelp av instruksjonene ovenfor.
EnglishTo create a new event with your iPhone or iPod Touch, follow the instructions below:
Følg instruksjonene nedenfor for å opprette nye eventer med iPhone eller iPod Touch:
EnglishInstructions for how to calculate each of these values are included below.
Instruksjoner for hvordan du beregner hver av disse verdiene er inkludert nedenfor.
EnglishFollow the instructions on the screen to complete your purchase via Google Wallet.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet via Google Wallet.
EnglishSimilarly, you may restore your contacts within 30 days using these instructions.
Du kan også gjenopprette kontaktene dine innen 30 dager ved å følge disse instruksjonene.
EnglishIf you need to correct any information, follow the instructions in our Help Center.
Hvis du har behov for å korrigere informasjon, følger du instruksjonene i brukerstøtten.
EnglishThese filters should be set in accordance with the instructions provided by Google.
EnglishThey were blank on one side, and on the other side I listed some simple instructions.
De er blanke på ene siden, og på den andre siden har jeg listet opp enkle instruksjoner.
EnglishTo complete your transaction, review your purchase and follow the payment instructions.
For å fullføre transaksjonen må du se gjennom kjøpet og følge betalingsinstruksjonene.
EnglishIf you need to update the delivery name in your account, please follow these instructions.
Hvis leveringsnavnet i kontoen må oppdateres, følger du disse instruksjonene.
EnglishFor the fastest resolution, follow the instructions sent to you via email.
Følg instruksjonene du mottok i e-posten for å løse saken raskest mulig.
EnglishWe suggest that you reach out to your webmaster for further instructions.
Vi foreslår at du kontakter nettredaktøren din for nærmere instruksjoner.
EnglishFollow the instructions on the screen to set up your Chromebook again.
Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Chromebooken din på nytt.
EnglishIf you need to correct any information, follow the instructions in our Help Center.
Hvis du har behov for å korrigere noe informasjon, følger du instruksjonene i brukerstøtten.
EnglishPlease check the resources made available by the device or application for instructions.
Please check the resources made available by the device or application for instructions.
EnglishInsert a USB flash drive or SD card into your computer and follow the instructions below:
Sett inn en minnepinne eller et SD-kort i datamaskinen, og følg instruksjonene nedenfor:

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «instructions»:

instructions
instruction