ιταλική μετάφραση του όρου «pithy»

EN

«pithy» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
pithy {επιθ.}

EN pithy
volume_up
{επίθετο}

pithy (επίσης: brief, concise, crisp, short)
volume_up
concisa {θηλ.επιθ.}
Mr President, I wish to express my sincere thanks to my colleague, Fernando Fernández Martín, for the pithy though balanced report he has drafted.
Signor Presidente, desidero esprimere i miei sinceri ringraziamenti al collega, onorevole Fernando Fernández Martín, per la relazione concisa ma equilibrata che ha elaborato.
pithy (επίσης: brief, concise, crisp, short)
volume_up
conciso {αρσ.επιθ.}
Mr President, I wish to express my sincere thanks to my colleague, Fernando Fernández Martín, for the pithy though balanced report he has drafted.
Signor Presidente, desidero esprimere i miei sinceri ringraziamenti al collega, onorevole Fernando Fernández Martín, per la relazione concisa ma equilibrata che ha elaborato.
pithy (επίσης: abrupt, curt, terse)
volume_up
stringato {αρσ.επιθ.}
pithy (επίσης: artificial, concise, man-made, synthetic)
volume_up
sintetico {αρσ.επιθ.}
pithy
volume_up
succinto {αρσ.επιθ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «pithy»:

pithy

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pithy» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThis brief and pithy resolution contained not only political but also practical wishes.
Quella breve e densa risoluzione conteneva indicazioni non solo politiche, ma anche pratiche.
EnglishIt's pithy almost to the point of being meaningless, but it rings familiar and true, doesn't it?
È incisivo al punto da essere quasi privo di significato, ma suona autentico e familiare, vero?
EnglishI think that the debate was pithy.
EnglishThat will not be done only by pithy strategies or action programmes written down on paper - which, of course, does not blush!
Ciò non potrà essere attuato soltanto con strategie o programmi d'azione efficaci sulla carta - poiché la carta, si sa, non arrossisce!
EnglishWhat is also worrying is the Commission's brief and pithy statement that the protection of domestic animals still falls within the jurisdiction of the Member States.
Ciò che è preoccupante è la breve e succinta dichiarazione della Commissione che la protezione degli animali domestici rientra ancora nella giurisdizione degli Stati membri.
EnglishToday is a dark day for those of us who want pithy and effective European cooperation, but above all it is a very dark day for recreational fishermen in all Member States.
Oggi è una giornata funesta per chi tra noi desidera comprensione e una vera cooperazione europea, ma soprattutto è una giornata molto funesta per i pescatori sportivi di tutti gli Stati membri.