ιταλική μετάφραση του όρου «mercantile»

EN

«mercantile» Ιταλικά μετάφραση

IT

«mercantile» Αγγλικά μετάφραση

EN

mercantile {επίθετο}

volume_up
mercantile (επίσης: business, cheap, commercial, economy, merchant, trade, trading)
volume_up
commerciale {αρσ./θηλ. επιθ.}
Mercantile relations are very important for everybody, and while it is good to denounce the sin, we need to identify the sinners.
Le relazioni commerciali sono molto importanti e, anche se è bene dire il peccato, è pure necessario dire il peccatore.
mercantile (επίσης: business, commercial, trade)
mercantile (επίσης: business, commercial, trade)
IT

mercantile {αρσενικό}

volume_up
mercantile (επίσης: nave mercantile)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «mercantile» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe figures for the largest cereals exchange in the world, the Chicago Mercantile Exchange, are impressive.
Le cifre della più grande borsa di cereali al mondo, la borsa mercantile di Chicago, sono impressionanti.
EnglishMercantile relations are very important for everybody, and while it is good to denounce the sin, we need to identify the sinners.
Le relazioni commerciali sono molto importanti e, anche se è bene dire il peccato, è pure necessario dire il peccatore.
EnglishWe need a thorough reform of the structure and procedures, which is divorced from the mercantile ‘give and take’ approach and inspired by genuine pro-European ideas.
Occorre una profonda riforma della struttura e delle modalità, fuori dalla logica mercantile del dare e dell’avere e animata da un’autentica ispirazione europeista.
EnglishWe need a thorough reform of the structure and procedures, which is divorced from the mercantile ‘ give and take ’ approach and inspired by genuine pro-European ideas.
Occorre una profonda riforma della struttura e delle modalità, fuori dalla logica mercantile del dare e dell’ avere e animata da un’ autentica ispirazione europeista.
EnglishThe EU and Russia are linked by gas and oil pipelines, but human rights dialogue in Russia cannot be softened by energy sources and mercantile interests.
L'Unione europea e la Russia sono legate da gasdotti e oleodotti, ma il dialogo sui diritti umani in Russia non può essere edulcorato dalle fonti energetiche e da interessi mercantili.
EnglishSurely, I would think, a country such as the USA must be able to lay its hands on the know-how and the technology to dismantle old ships – whether they be warships or mercantile vessels.
A mio parere, a un paese come gli Stati Uniti non dovrebbero mancare il e la tecnica per demolire vecchie navi – che si tratti di navi da guerra o di mercantili.
EnglishA balance must therefore be found so that this agreement does not transform the continents of Latin America and Europe into superpowers essentially defined by mercantile dogma.
Il raggiungimento di un equilibrio è fondamentale per evitare che questo accordo trasformi i continenti europeo e latinoamericano in superpotenze guidate essenzialmente dal dogma mercantile.
EnglishThe figures for the largest cereals exchange in the world, the Chicago Mercantile Exchange, are impressive, and transaction records are being broken in purchases of soya, maize and wheat.
Le cifre relative alla maggiore borsa dei cereali del mondo, la Chicago Mercantile Exchange, sono impressionanti e stanno superando ogni record nell'acquisto di soia, granturco e grano.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «mercantile»:

mercantile
mercantilism
mercantile agency

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «mercantile»:

mercantile