ιταλική μετάφραση του όρου «land»

EN

«land» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
land {ουσ.}
volume_up
land {επιθ.}
volume_up
to land {αμεταβ.ρ.}

EN land
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

land (επίσης: campaign, country, countryside, drive)
volume_up
campagna {θηλ.}
The fact that he also welcomes the campaign in my home Land of Hessen against dual nationality is his problem.
Nel mio Land d'origine, l'Assia, lui sostiene anche la campagna contro la doppia cittadinanza.
I welcome the Commission’s proposals that aim to enhance the environment and the countryside through support for land management.
Sono a favore delle proposte della Commissione volte a promuovere l’ambiente e la campagna attraverso il sostegno per la gestione del suolo.
My group supports the wishes of the black majority of the population for the return of most of the land to them.
Ma ancor più, ciò si inquadra in una campagna tesa ad eliminare gli oppositori politici con la calunnia, l’ intimidazione e la coercizione.
land (επίσης: camps, country, countryside, fields)
volume_up
campi {πληθ.αρσ.}
The Lakota are one of many tribes that were moved off their land to prisoner of war camps now called reservations.
I Lakota sono una delle molte tribù che sono state cacciate dalla loro terra e mandate nei campi dei prigionieri di guerra, oggi chiamate riserve.
That is why we have tabled an amendment whereby legumes - grass-clover and lucerne - can be grown on such land.
Per questa ragione abbiamo presentato un emendamento che consente di coltivare in questi campi leguminose, trifoglio ed erba medica.
Mr President, Madam Commissioner, many farmers have the historic idea that very often they are farming land which used to be forest.
Signor Presidente, signora Commissaria, molti agricoltori sono convinti che dove ora ci sono i loro campi prima ci fosse la foresta.

2. οικονομικά

land
volume_up
terreni {πληθ.αρσ.}
The debate around agricultural land and land ownership should be conducted thoroughly.
Il dibattito sui terreni agricoli e sulla proprietà dei terreni deve essere approfondito.
And then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.
A sinistra ci sono terre del Bureau of Land Management ed alcuni terreni privati.
The government also promises land and hunting rights in the surrounding states.
Inoltre, il governo promise terreni e diritti di caccia negli stati confinanti.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «land»:

land

Παραδείγματα χρήσης του όρου «land» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe Europe of the future must become a land of exchange, of meetings and mixing.
L'Europa del futuro deve diventare una terra di scambi, di incontri e di amalgama.
EnglishI am pleased to note that there now seems to be a land-use plan for that area.
Sono felice di notare che ora sembra esserciun piano regolatore per quell'area.
EnglishGreece is the only country to have neither a forest register nor a land register.
La Grecia è l'unico paese a non avere un registro fondiario né uno forestale.
EnglishHow can destruction of the Land Registry contribute to the defeat of terrorism?
Come può la distruzione del catasto contribuire a sconfiggere il terrorismo?
EnglishIt is therefore obvious that a regionalised land premium is far more progressive.
E'ovvio, pertanto, che gli aiuti regionalizzati siano di gran lunga più progressivi.
EnglishOn April 28 to May 8, 2012, the General Definitory will be in the Holy Land.
Dal 28 di aprile all’8 di maggio,il Definitorio generale si trova in Terra Santa.
EnglishGreetings to you, Prime Minister, from Poland, the land of Adam Mickiewicz.
Auguri a lei, signor Primo Ministro, dalla Polonia, la terra di Adam Mickiewicz.
EnglishIn this scenario, the land becomes poor in humus and desertification soon follows.
Questo terreno, ben presto, visto che è povero di humus, finisce per desertificarsi.
EnglishIts purpose is to proclaim the Koran and Sunna as the supreme law of the land.
Tale articolo si ripropone di dichiarare il Corano e la Sunna somme leggi del paese.
EnglishMultinational inspection teams will therefore be created, at sea and on land.
Dunque verranno create squadre multinazionali di ispezione in mare e a terra.
EnglishIn developing countries, the land is drying out and diseases are spreading.
Nei paesi in via di sviluppo, la terra si inaridisce e le malattie si diffondono.
EnglishIt is therefore obvious that a regionalised land premium is far more progressive.
E' ovvio, pertanto, che gli aiuti regionalizzati siano di gran lunga più progressivi.
EnglishOften the legal system is broken down so you can't even get access to land.
Spesso il sistema legale è a pezzi e non si ottiene nemmeno accesso al terreno.
EnglishThe Jukun and Tiv disputes are about land and ancient rivalries, not about religion.
Le dispute tra jukun e tiv riguardano la terra e antiche rivalità, non la religione.
EnglishTo quote our national anthem, we are 'a land of mountains, a land of valleys '.
Come recita il nostro inno nazionale, siamo un paese di valli e montagne.
EnglishIn the Holy Land, from north to south, we may say that everything recalls Christ.
Nella Terra Santa, dal Nord al Sud, si può dire che tutto ricorda Cristo.
EnglishA word also to you, dear Seminarians, the hope of the Church in this land.
Una parola anche per voi, cari seminaristi, speranza della Chiesa in questa terra.
EnglishAnd so in 1982, a Spanish company with an environmental conscience purchased the land.
Così, nel 1982 un'azienda spagnola con una coscienza ambientale comprò il terreno.
EnglishWe have a land cadastre and we will work on it, but there could be risks.
Abbiamo un catasto nazionale su cui lavoreremo, ma potrebbero esserci dei rischi.
EnglishMuhammad, the Prophet, came also from Mecca to our land to be lifted into the heavens.
Maometto, il Profeta, è giunto dalla Mecca nella nostra terra per salire al cielo.