ιταλική μετάφραση του όρου «intended»

EN

«intended» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
intended {επιθ.}
volume_up
to intend {μεταβ.ρ.}

EN intended
volume_up
{ουσιαστικό}

intended (επίσης: boyfriend, bae, betrothed)
volume_up
fidanzato {αρσ.}
intended

Παραδείγματα χρήσης του όρου «intended» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI therefore support the amendments intended to grant public bodies this right.
Appoggio pertanto gli emendamenti volti a dare tale diritto agli enti pubblici.
EnglishLet the possession of pornographic material intended for children be criminalized.
Che sia penalizzato il possesso di materiale pornografico coinvolgente i bambini.
EnglishThe first release of these data is intended to take place in September 2012.
I nuovi dati dovrebbero essere pubblicati per la prima volta nel settembre 2012.
EnglishMr President, this paragraph is not intended to mean anything like that.
   . – Signor Presidente, questo paragrafo non vuole affermare niente del genere.
EnglishSpecifically, the data collected must not be intended for purely scientific use.
Infatti, i dati raccolti non devono essere unicamente destinati a un uso scientifico.
EnglishThe interpretation must in fact be teleological, relating to the intended purpose.
L'interpretazione invece deve essere teologica, in funzione dello scopo perseguito.
EnglishIn a way, that is true, but I think not in the way that the authors intended it.
In un certo senso è vero, ma non credo che fosse questa l'idea iniziale degli autori.
EnglishFourthly: do the countries intended as recipients of these boats really want them?
Quarto: i paesi a cui sarebbero destinate tali imbarcazioni, le vogliono veramente?
EnglishThose who were intended to receive the data, 74 percent of them received it.
Tra coloro che avrebbero dovuto ricevere i dati, 74% di loro li hanno ricevuti.
EnglishThat would apply both to slaughter animals and to those intended for fattening.
Ciò varrebbe sia per gli animali da macellare che per quelli destinati all’ingrasso.
Englishintended as a further change in the monetary policy stance of the Eurosystem.
variazione nell'orientamento di politica monetaria dell'Eurosistema. Il nuovo
EnglishIn fact, something like the opposite of what was intended has been achieved.
Abbiamo sostanzialmente ottenuto il contrario di quello che volevamo ottenere.
EnglishAnd that is: they intended to publish my email address at the end of every column.
Cioè, volevano pubblicare il mio indirizzo email alla fine di ogni articolo.
EnglishUnfortunately, these actions have not been successful in the way that was intended.
Sfortunatamente, tali azioni non hanno ottenuto il successo che perseguivano.
EnglishObviously, we cannot do just anything in programmes intended for children.
E' chiaro che nei programmi destinati ai bambini non si può fare qualsiasi cosa.
EnglishEven those intended specifically for women, are normally tested on men only.
   – Desidero congratularmi con il collega Queiró per la sua eccellente relazione.
EnglishSimilarly a series of programmes intended for civic education has been organized.
Nel contempo è stato avviato un insieme di programmi destinato all'educazione civica.
English3. fruit juices and certain similar products intended for human consumption
3. i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana
EnglishThis is a fallacy intended to sharpen the senseless war against drug abuse.
Si tratta di un sofisma per inasprire l' assurda lotta contro questo fenomeno.
EnglishFirstly, it is intended to link national and international qualifications.
In primo luogo, porre in collegamento le qualifiche nazionali e internazionali.