ιταλική μετάφραση του όρου «greatly benefited»

EN

«greatly benefited» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «greatly benefited».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «greatly benefited» στα ιταλικά

greatly επίρρημα
great επίθετο
benefited επίθετο
to benefit ρήμα
benefit ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «greatly benefited» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishEurope, as we know, has benefited greatly from international trade.
L'Europa, come sappiamo, ha beneficiato enormemente del commercio internazionale.
EnglishIt is a national organisation which has benefited greatly from the Daphne programme.
E'un'organizzazione a livello nazionale che ha tratto grande beneficio dal programma DAPHNE.
EnglishIt is a national organisation which has benefited greatly from the Daphne programme.
E' un'organizzazione a livello nazionale che ha tratto grande beneficio dal programma DAPHNE.
EnglishAt that time we benefited greatly from the same Solidarity Fund that we are talking about.
All'epoca abbiamo beneficiato ampiamente dello stesso fondo di solidarietà di cui oggi parliamo.
EnglishIreland has benefited greatly from EU funding to develop its rail and road infrastructure.
L'Irlanda ha beneficiato in larga misura dei finanziamenti dell'Unione europea per sviluppare le infrastrutture stradali e ferroviarie.
EnglishThe report I am presenting to you has benefited greatly from the considerable input of the shadow rapporteurs, whom I warmly thank.
La relazione che vi presento ha beneficiato fortemente dell'apporto dei relatori ombra che desidero ringraziare.
EnglishIt should be remembered that it was on mutual trust that the European Union was built, and that Poland has greatly benefited from this.
Va ricordato che l'Unione europea è stata costruita sulla base della fiducia reciproca e questo ha comportato considerevoli vantaggi per la Polonia.
EnglishHaving a strong democracy has obviously benefited them greatly, and one has to feel sorry for their brothers and sisters in North Korea.
Avere una democrazia forte si è certamente tradotto in un grande vantaggio per la regione, e ci si deve dispiacere per i fratelli e le sorelle della Corea del Nord.
EnglishIs the European Union going to accept such behaviour from companies which, we should remember, have greatly benefited from European political aid.
L'Unione europea può accettare simili comportamenti da parte di imprese che, è doveroso ricordarlo, hanno largamente beneficiato dell'aiuto politico europeo?
EnglishAnd all of this has greatly benefited the Church itself, in its life, its organization, its work, and its own labour.
Tutto questo fa onore all'uomo e ha enormemente beneficiato la Chiesa stessa, nella sua vita, nella sua organizzazione, nel suo lavoro e nella sua propria opera.
EnglishThe six-month Presidencies are part of a continuum, and I have benefited greatly from the efforts of my predecessors, particularly Mrs Merkel.
Le presidenze semestrali rappresentano un continuum e io ho beneficiato enormemente dell'impegno dei miei predecessori, soprattutto di quello della signora cancelliere.
EnglishThe European Parliament was highly influential at the Convention, which also benefited greatly from the direct involvement of national parliaments.
Il Parlamento europeo è stato molto influente in seno alla Convenzione, che ha altresì tratto grandi vantaggi dalla partecipazione diretta dei parlamenti nazionali.
EnglishBy way of conclusion, I should like to say that the transformation process has benefited greatly from the close cooperation between Parliament, the Council and the Commission.
Per concludere, vorrei dire che il processo di trasformazione ha tratto grandi benefici dalla stretta collaborazione tra Parlamento, Consiglio e Commissione.
EnglishI must say our proposal for a regulation has greatly benefited from the comments, criticism and encouragement emanating from the committees and from this House.
Devo dire che la nostra proposta di regolamento ha tratto davvero molto beneficio dalle osservazioni, dalle critiche e dagli stimoli che sono venuti dalle commissioni e da quest'Aula.

Αλλα λόγια

English
  • greatly benefited

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Αγγλο-ελληνικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .