ιταλική μετάφραση του όρου «great relief»

EN

«great relief» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «great relief».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «great relief» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

English. ~~~ And it gave the studio great relief.
EnglishIt will be a great relief to be rid of them.
EnglishTo our great relief, the European Central Bank has abandoned its previous stance against frontloading.
Abbiamo preso atto con sollievo della decisione della Banca centrale europea di lasciare cadere le proprie obiezioni a questa prassi.
Englisha great feeling of relief washed over me
EnglishIt is a great relief that the threat of companies being required to quote for millions of euros' worth of shares has been averted.
E’ un grande sollievo che sia stata scongiurata la minaccia di imporre alle società di quotarsi per milioni di euro in azioni.
EnglishIt is a great relief that the threat of companies being required to quote for millions of euros ' worth of shares has been averted.
E’ un grande sollievo che sia stata scongiurata la minaccia di imporre alle società di quotarsi per milioni di euro in azioni.
EnglishBritain joining the Social Chapter was a great relief to us members of the Socialist Group working in the social sector.
Per noi e certamente anche per i membri del gruppo socialista che operano nel campo sociale, l'adesione al protocollo sociale è stata un enorme sollievo.
EnglishI, too, am pleased that Mr Deva has taken a seat, for now Mrs Ferrero-Waldner will be able to hear me, which is a great relief.
relatore. - (NL) Anch'io sono lieto che l'onorevole Deva abbia preso posto, così il commissario Ferrero Waldner potrà ascoltarmi, e questo mi dà grande sollievo.
EnglishIt would be a great relief to our enterprises, and also a great step forward, if he were to succeed in getting the Americans, too, to accept IASs.
Un'accettazione degli IAS anche da parte americana per le nostre imprese sarebbe una notevole facilitazione e costituirebbe un grande risultato.
EnglishWe have also seen some of the bitterest enemies in the world take a leap of faith that led to peace in Northern Ireland – to the great relief of all of us.
Abbiamo anche visto due acerrimi nemici compiere l’atto di fede che ha portato la pace nell’Irlanda del Nord – per nostro grande sollievo.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, it is with great relief that we welcomed the proposed Council decision on the creation of a European Refugee Fund.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo accolto con profondo sollievo la proposta di decisione del Consiglio volta a istituire un Fondo europeo per i rifugiati.
EnglishWe have also seen some of the bitterest enemies in the world take a leap of faith that led to peace in Northern Ireland – to the great relief of all of us.
Dall’ altra parte del confine vi è anche un’ altra generazione di bambini che hanno troppa paura per andare a scuola, perché temono che l’ autobus possa esplodere.
EnglishThat would be a great relief, not only for the Member States that are still in the process of developing stockpiles, but for the neighbouring countries as well, and for the WHO.
Sarebbe un grande aiuto non solo per gli Stati membri che stanno ancora costituendo le proprie riserve, ma anche per i paesi vicini e per l’ OMS.
EnglishSlovakia, the country for which I am responsible, has reacted with great relief to the events of the past few weeks, including, of course, the referendum in Ireland.
La Slovacchia, paese di cui sono responsabile, ha reagito con grande sollievo agli eventi delle ultime settimane, compreso naturalmente il referendum in Irlanda.
EnglishMr President, Mr President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen, I am sure that you will understand me when I say that it is with a great deal of relief that I stand before you today.
Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, onorevoli deputati, sono certo che mi comprenderete se affermo che oggi mi presento qui dinanzi a voi con grande sollievo.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «great relief» στα ιταλικά

great επίθετο
relief ουσιαστικό
relief επίθετο
Italian