ιταλική μετάφραση του όρου «great pleasure to»

EN

«great pleasure to» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «great pleasure to».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «great pleasure to» στα ιταλικά

great επίθετο
great!
Italian
pleasure ουσιαστικό
to pleasure ρήμα
to μετοχή
to σύνδεσμος
Italian

Παραδείγματα χρήσης του όρου «great pleasure to» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishMadam President, it was with great pleasure that I voted for the Sörensen report.
Signora Presidente, ho votato a favore della relazione Sörensen con molto piacere.
EnglishIt gives me great pleasure to welcome today a Delegation from the Church of Scotland.
sono lieto di dare oggi il benvenuto a una delegazione della Chiesa di Scozia.
EnglishIt is a great pleasure to be here, as the President-in-Office of the Council.
Sono lieta di essere qui presente oggi in veste di Presidente in carica del Consiglio.
EnglishIt is therefore my great pleasure and honour to speak from this most distinguished place.
È dunque per me un grande piacere e onore esprimermi in una sede così illustre.
EnglishIt is with very great pleasure that I am voting in favour of this resolution.
E' con grande gioia che voto a favore di questa proposta di risoluzione.
EnglishIt gives me great pleasure to call upon the Prime Minister to make his opening statement.
E'un onore per me dare la parola al Primo Ministro per la dichiarazione d'apertura.
EnglishIt is with very great pleasure that I am voting in favour of this resolution.
E'con grande gioia che voto a favore di questa proposta di risoluzione.
EnglishIt is my very great pleasure to welcome Mr Persson, the Swedish Prime Minister.
Ho il grande piacere di dare il benvenuto al Primo ministro Persson.
EnglishThe Commission has also taken cognisance of these two reports with great pleasure.
D'altro canto, anche la Commissione ha preso conoscenza della relazione con grande piacere.
EnglishIt is my very great pleasure to give the floor to the French President, Mr Jacques Chirac.
Ho il grande piacere di dare immediatamente la parola al Presidente Jacques Chirac.
EnglishIt gives me great pleasure to call upon the Prime Minister to make his opening statement.
E' un onore per me dare la parola al Primo Ministro per la dichiarazione d'apertura.
EnglishIt is a great pleasure to see the previous Ombudsman, Mr Söderman, in the official gallery.
Vedo con grande piacere che l'ex Mediatore europeo Söderman è presente in tribuna.
EnglishOnce again, it has been a great pleasure for me to do business with you.
Ancora una volta è stato per me un grande piacere poter discutere con voi.
EnglishThe Commission has also taken cognisance of these two reports with great pleasure.
D' altro canto, anche la Commissione ha preso conoscenza della relazione con grande piacere.
EnglishI took great pleasure and interest in listening to the speeches of the honourable Members.
Ho ascoltato con grande piacere e interesse gli interventi dei membri del Parlamento.
EnglishIt gives me great pleasure to see you as President of the European Parliament.
EnglishI have had the great pleasure of looking at the operation in my own constituency.
Ho avuto il grande piacere di osservarne l’operato nella mia stessa circoscrizione elettorale.
EnglishI have had the great pleasure of looking at the operation in my own constituency.
Ho avuto il grande piacere di osservarne l’ operato nella mia stessa circoscrizione elettorale.
EnglishDespite the very difficult area concerned, it was a great pleasure to work with him.
Nonostante il settore molto complesso coinvolto, è stato un grande piacere lavorare con lui.
EnglishYour Eminence, it now gives me great pleasure to invite you to address the European Parliament.
Sua Eminenza, è ora un onore per me invitarla a rivolgersi al Parlamento europeo.
Αλλα λόγια
English
  • great pleasure to

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .