ιταλική μετάφραση του όρου «grant approval»

EN

«grant approval» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «grant approval».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «grant approval» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishTo my great surprise, the otherwise so critical rapporteur now proposes to grant approval.
Mi sorprende moltissimo che il relatore, in altre circostanze così critico, proponga oggi di concedere il discarico.
EnglishWe should grant them type approval.
EnglishBut I would have liked to have heard from the Commissioner, and this is my final point, when he thinks the Council will grant its approval.
Gradirei soltanto sapere dal Commissario, e con questo concludo, quando pensa che il Consiglio darà la sua approvazione.
EnglishI will not grant approval until these instances of fraud have been resolved, the perpetrators penalised and the money concerned paid back.
Potrò votare a favore del discarico soltanto dopo che questi casi di frode saranno stati chiariti e multati e i fondi saranno stati rimborsati.
EnglishThis must be made clear in the mandate and also in the negotiations in order for it to be possible, ultimately, for Parliament to grant its approval.
Tale aspetto va chiarito sia nel mandato sia nei negoziati, per dare al Parlamento la possibilità di concedere la propria approvazione.
EnglishHowever, in our opinion, it is better to grant approval now and to tighten the rules in two years ' time, should this prove useful and necessary.
Riteniamo tuttavia che in questo momento sia meglio approvare il testo così com'è e rendere più severe alcune sue parti tra due anni, quando sarà utile e necessario.
EnglishHowever, in our opinion, it is better to grant approval now and to tighten the rules in two years' time, should this prove useful and necessary.
Riteniamo tuttavia che in questo momento sia meglio approvare il testo così com' è e rendere più severe alcune sue parti tra due anni, quando sarà utile e necessario.
EnglishThe matter that we have to decide on today is therefore whether or not Parliament should grant its approval to the Council's request for this enhanced cooperation.
Oggi dobbiamo dunque decidere se il Parlamento debba o meno concedere la propria approvazione alla richiesta di cooperazione rafforzata del Consiglio.
EnglishThere is no need for them to increase their contributions to the Union's external policy, they only need to grant approval to facilitate the shifting of existing resources.
Infatti essi non devono aumentare il loro contributo a favore della politica estera dell'Unione, ma devono soltanto approvare gli spostamenti dei fondi esistenti.
EnglishThere is no need for them to increase their contributions to the Union' s external policy, they only need to grant approval to facilitate the shifting of existing resources.
Infatti essi non devono aumentare il loro contributo a favore della politica estera dell'Unione, ma devono soltanto approvare gli spostamenti dei fondi esistenti.
EnglishWhat do you think of the syllogism I have stated, because you cannot both grant approval and say that in future the Greek Government must avoid such practices.
Cosa ha da rispondere al ragionamento che ho appena esposto? Lei non può da un lato dare il suo placet , ma dall'altro dire che il governo greco dovrà evitare simili comportamenti in futuro.
EnglishThe approval we grant in this connection is clearly conditional.
Alcuni membri dell' Alleanza libera europea hanno maggiori difficoltà rispetto al mandato d' arresto europeo: la nostra approvazione, in questo caso, dipende da alcune condizioni chiare.
EnglishHaving said that, we have undertaken, in the event that all other options fail, to grant early approval, that is, to push this piece of legislation through within the shortest time.
Detto questo, ci siamo impegnati, nel caso in cui tutti gli altri tentativi dovessero fallire, a consentirne un'early approval, ossia a ridurre il più possibile l'iter della normativa.
Αλλα λόγια
English
  • grant approval

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .