ιταλική μετάφραση του όρου «good project»

EN

«good project» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «good project».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «good project» στα ιταλικά

good ουσιαστικό
Italian
good επίθετο
project ουσιαστικό
to project ρήμα
Italian

Παραδείγματα χρήσης του όρου «good project» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe Elise programme was a good project in terms of providing great leverage.
Il programma ELISE era valido, in considerazione del suo effetto di volano ecomico.
EnglishI regard the ELISE programme as a very good project. And it will bear fruit.
Ritengo il programma ELISE un'ottima misura, che avrà il suo successo.
EnglishIn any case, if an individual project is good, why not fund it, indeed.
In ogni caso, perché non finanziare un singolo progetto se si tratta di un progetto valido?
EnglishI think that it is a good project and I thank you for your support.
Penso che si tratti di un buon progetto e vi ringrazio per il sostegno.
EnglishThe Polish primeval forest could be a good flagship project.
Un buon progetto di riferimento potrebbe riguardare la foresta vergine della Polonia.
EnglishThis is a good project; let us hope that it will soon find its place in the budgetary plan.
Il progetto è valido e speriamo che siano prese al più presto le necessarie misure di bilancio.
EnglishThis is such a good project and everybody benefits.
Si tratta di un progetto estremamente valido da cui tutti traggono beneficio.
EnglishThe proposed interoperability of the transEuropean high-speed rail system is a good project.
Il progetto di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità costituisce un progetto valido.
EnglishThis is a fantastic project, a good beginning, and I would like to thank all of my colleagues who voted for it.
Si tratta di un progetto fantastico, un ottimo inizio, per cui ringrazio tutti gli onorevoli colleghi che l'hanno sostenuto con il loro voto.
EnglishSo this is a very good project and the time-tabling suggested by Mr Lehne and the Commission is feasible and worthwhile.
Questo è dunque un eccellente progetto e il calendario proposto dall'onorevole Lehne e dalla Commissione risulta valido e praticabile.
EnglishWith this in mind, diversification of gas supply sources is vital by completing the Nabucco Project in good time.
Alla luce di ciò, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas è vitale con il tempestivo completamento del Progetto Nabucco.
EnglishSo this is a very good project and the time-tabling suggested by Mr Lehne and the Commission is feasible and worthwhile.
Questo è dunque un eccellente progetto e il calendario proposto dall' onorevole Lehne e dalla Commissione risulta valido e praticabile.
EnglishThat is why it is a very good thing that this project did not fail; including in view of the important work of the many NGOs.
Per questa ragione è molto positivo che questo progetto non sia fallito, anche in considerazione dell’importante lavoro delle numerose ONG.
EnglishWhile I compliment you on your good intentions, the European project will not progress if hard decisions are avoided.
Pur congratulandomi con lei per i suoi buoni propositi, il progetto europeo non potrà compiere alcun progresso se si evitano le decisioni difficili.
EnglishHowever, we must ask ourselves an even more important question, which is: What good is our European project doing at the end of the day?
Dobbiamo tuttavia porci una domanda ancora più importante: quali vantaggi sta comportando il nostro progetto europeo alla fine dei conti?
EnglishWe need a clear system where if Member States detect an irregularity, they can transfer the money to a good project.
Il sistema deve essere chiaro, per cui, se uno Stato membro individua una qualche irregolarità ha facoltà di stornare i fondi a beneficio di un progetto valido.
EnglishA month ago here in Strasbourg I spoke about the radio for good neighbourhood project for international broadcasting to Belarus.
Un mese fa, qui a Strasburgo, ho parlato della radio, come progetto di buon vicinato, per la diffusione di trasmissioni internazionali in Bielorussia.
EnglishThat is why it is a very good thing that this project did not fail; including in view of the important work of the many NGOs.
   – Signor Presidente, il lavoro dell’ attuale Commissione per i diritti dell’ uomo delle Nazioni Unite è stato criticato severamente da quasi tutte le parti.
EnglishAnd if people in the developing countries have a good project of their own that deserves support, then we must take that route.
E se succede che sono gli abitanti dei paesi in via di sviluppo ad elaborare un progetto valido che merita di essere appoggiato, dovremo comportarci di conseguenza.
EnglishI simply appeal to the Commission and to us all, at the European Parliament, to ensure that we do not lead this good project into certain unnecessary difficulties.
Mi rivolgo alla Commissione e a tutti noi, al Parlamento europeo, affinché questo valido progetto non comporti difficoltà non necessarie.

Αλλα λόγια

English
  • good project

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.