ιταλική μετάφραση του όρου «good evidence»

EN

«good evidence» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «good evidence».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «good evidence» στα ιταλικά

good ουσιαστικό
Italian
good επίθετο
evidence ουσιαστικό
to evidence ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «good evidence» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe progress that is being made there is very good evidence of that.
EnglishParliament’s going religiously through the motions is not, in my view, evidence of good democratic health.
Il rituale con cui il Parlamento approva religiosamente ogni risoluzione non è una prova di una buona salute democratica, a mio parere.
EnglishParliament ’ s going religiously through the motions is not, in my view, evidence of good democratic health.
Il rituale con cui il Parlamento approva religiosamente ogni risoluzione non è una prova di una buona salute democratica, a mio parere.
EnglishWhatever else you say, clearly if you are arguing along those lines you will need to present a good deal of evidence.
Qualunque cosa si affermi, è palese che, se si segue questa linea di ragionamento, sarà necessario produrre una buona dose di prove.
EnglishIt failed because of the egoism of individual Member States, which is not good evidence of Europe's ability to solve problems.
Essa è invece saltata per l'egoismo di alcuni Stati membri, il che certo non depone a favore della competenza dell'Europa a risolvere i problemi.
EnglishGood evidence of this can be found in the ambitious institutional support programmes which the European Union has been developing in Paraguay since 1995.
A dimostrazione di ciò vi sono i progetti ambiziosi di appoggio istituzionale che l'Unione sta sviluppando nel Paraguay dal 1995.
EnglishLadies and gentlemen, once again I urge you to base your decision on sound scientific evidence and good practice, not on rumours and emotions.
Onorevoli colleghi, vi invito ancora una volta a basare le vostre decisioni su valide prove scientifiche e sulle buone pratiche, non su voci o su emozioni.
EnglishTrue integration of the Roma into our society would be good evidence that the cornerstones of democracy, the rule of law and human rights form the foundation of the EU.
Una reale integrazione dei rom nella nostra società sarebbe una prova valida che le basi di democrazia, Stato di diritto e diritti umani costituiscono le fondamenta dell'UE.
EnglishAfter all, if this is grand but ineffective gesture, then this means precious little in the way of a weapon in the negotiations as a way of offering evidence of good will.
Perché, se il gesto compiuto è stato tanto grandioso quanto vano, esso ha ben poco valore sia come arma da usare in sede di trattative, sia come dimostrazione di buona volontà.
EnglishOver the past ten years, official development aid for nature and the environment even took a serious blow and there is hardly any evidence of good governance.
Negli ultimi dieci anni l'importo ufficiale per la cooperazione allo sviluppo in materia di natura e ambiente è perfino fortemente diminuito e di buona amministrazione non vi è neppure traccia.
EnglishThe numerous failed mergers and events at Renault Vilvoorde, Danone, Marks & Spencer and in other companies in the past are, in our opinion, good evidence of this.
Ne sono una buona dimostrazione i numerosi fallimenti a seguito di fusioni ed episodi come quelli che hanno riguardato in passato la Renault di Vilvoorde, la Danone, Marks & Spencer e altre aziende.
EnglishGood evidence for this can be found in the a posteriori inspections carried out after the election campaign by the Socialist Government of the autonomous community in which this fraud took place.
Prova ne siano i controlli che, una volta conclusa la campagna elettorale, l'amministrazione socialista della regione in cui è nata questa fandonia ha condotto a posteriori.
EnglishGood evidence for this can be found in the a posteriori inspections carried out after the election campaign by the Socialist Government of the autonomous community in which this fraud took place.
Prova ne siano i controlli che, una volta conclusa la campagna elettorale, l' amministrazione socialista della regione in cui è nata questa fandonia ha condotto a posteriori.

Αλλα λόγια

English
  • good evidence

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.