ιταλική μετάφραση του όρου «good education and»

EN

«good education and» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «good education and».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «good education and» στα ιταλικά

good ουσιαστικό
Italian
good επίθετο
education ουσιαστικό
and σύνδεσμος
and
Italian
and?
Italian

Παραδείγματα χρήσης του όρου «good education and» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAnd by getting a good education, you too can control your own destiny.
Ricevendo una buona educazione, anche voi potete decidere il vostro destino.
EnglishWe must create a society where everyone is able to enjoy a good education.
Dobbiamo creare una società ove tutti abbiano accesso alla formazione.
EnglishIn addition, equal access to good education and good health care is important to everyone.
Inoltre, il pari accesso a una buona istruzione e valide cure sanitarie è importante per tutti.
EnglishSo the top 20 percent of students have gotten a good education.
EnglishEven the erstwhile employment guarantor, a good education, is rarely any help nowadays.
Anche il precedente garante occupazionale, una buona istruzione, al giorno d'oggi sono raramente d'aiuto.
EnglishAnd that's why getting a good education is so important.
EnglishYou've got a good education from America, you have a good life in America; what are you going to do for us?
Englishto be privileged to have had a good education
Englishthere is no substitute for a good education
EnglishAfter all, we all know that a good education and good occupational training represent the best life assurance.
Noi tutti sappiamo che una buona cultura generale e una buona formazione professionale sono la migliore assicurazione sulla vita.
EnglishMost of them have fairly good education.
EnglishI am committed to the idea of providing a good education, as a way of preventing unemployment and social exclusion.
Ribadisco l'utilità di una buona formazione scolastica quale valido mezzo per combattere la disoccupazione e l'esclusione sociale.
EnglishLet it be clear that I fully endorse the objectives of promoting employment, good education and a fair social system.
Mi auguro sia evidente che appoggio pienamente gli obiettivi di promuovere l'occupazione, una buona istruzione e un sistema sociale equo.
EnglishEconomic growth is the cornerstone of development in developing countries, whether we are dealing with climate change or guaranteeing good education.
Se veramente vogliamo aiutare i paesi in via di sviluppo, non dobbiamo chiudere gli occhi dinanzi alle distorsioni esistenti a livello interno.
English. - (DE) The statistics prove what we all know: a good education promises a higher income and protection against unemployment.
per iscritto. - (DE) Le statistiche dimostrano ciò che tutti sappiamo: un buon livello d'istruzione garantisce redditi più alti e protegge dalla disoccupazione.
EnglishIt is the indigenous population that is clearly suffering most and that has no access to healthy food, that has no access to a good education and that has no access to land.
E'chiaramente la popolazione indigena a soffrire di più; non ha accesso a generi alimentari sicuri, all'istruzione di qualità e alla terra.
EnglishIt is the indigenous population that is clearly suffering most and that has no access to healthy food, that has no access to a good education and that has no access to land.
E' chiaramente la popolazione indigena a soffrire di più; non ha accesso a generi alimentari sicuri, all'istruzione di qualità e alla terra.
EnglishFor we are, after all, agreed that good education is the basis for future economic success and for Europe's ability to compete in the world.
Dopo tutto concordiamo unanimemente sul fatto che una buona istruzione è la base per assicurare la riuscita economica e la capacità competitiva futura dell'Europa a livello mondiale.
EnglishAt the same time, Africa needs sound budget management combined with effective social policy, good education policy and sound health care.
Nel contempo l'Africa ha bisogno di una buona gestione di bilancio, accompagnata da una buona politica sociale, una buona politica in materia d'istruzione e un sistema sanitario che funzioni.

Αλλα λόγια

English
  • good education and

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.