ιταλική μετάφραση του όρου «get a life!»

EN

«get a life!» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
get a life! [παράδειγμα]
EN

get a life! [παράδειγμα]

volume_up
1. καθημερινός λόγος
get a life!

Παραδείγματα χρήσης του όρου «get a life!» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishIt is her responsibility alone to get everyday life at home to work.
E'unicamente responsabilità della donna fare andare avanti la vita quotidiana a casa.
EnglishI always tell Mr Van Orden that he should get a life.
EnglishThe Council believes the right amount has been identified to get the LIFE 3 programme off to a good start.
A proposito di LIFE 3, il Consiglio ritiene che l'importo fissato garantisca adeguatamente il lancio del programma in buone condizioni.
EnglishThe Council believes the right amount has been identified to get the LIFE 3 programme off to a good start.
A proposito di LIFE 3, il Consiglio ritiene che l' importo fissato garantisca adeguatamente il lancio del programma in buone condizioni.
English♫ Won’t these women ever get a life?
EnglishWe actually -- we hired Brian because he was working part-time for two years and full-time at Wikipedia, so we actually hired him so he could get a life and go to the movies sometimes.
In realtà abbiamo assunto Brian perché ha lavorato part time per due anni e a tempo pieno a Wikipedia, quindi l'abbiamo assunto perché potesse farsi una vita e andare al cinema qualche volta.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «get a life!» στα ιταλικά

life ουσιαστικό
a άρθρο
Italian
get ρήμα
get a load of that!
get a move on! ρήμα
Italian