ιταλική μετάφραση του όρου «forthwith»

EN

«forthwith» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
forthwith {επιρ.}

EN forthwith
volume_up
{επίρρημα}

forthwith (επίσης: here and now, immediately, instantly, on the spot)
Ma Perwiz Kambakhsh deve essere liberato immediatamente.
We must draft a European plan to phase out nuclear power forthwith.
È necessario elaborare un piano europeo per procedere immediatamente alla graduale eliminazione del nucleare.
Units 1-4 are of the more dangerous VVER 440-230 type, and should be closed forthwith.
Le unità 1-4 sono del tipo VVER 440-230, ancor più pericoloso, e andrebbero chiuse immediatamente.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «forthwith» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishMechanisms must, therefore, be planned forthwith to address these situations.
E'dunque necessario prevedere sin d'ora meccanismi atti a far fronte a simili situazioni.
EnglishMechanisms must, therefore, be planned forthwith to address these situations.
E' dunque necessario prevedere sin d' ora meccanismi atti a far fronte a simili situazioni.
EnglishMy view is that the Olympics should be transferred forthwith to Athens and remain there forever.
La mia opinione è che le Olimpiadi debbano essere trasferiteimmediatamente adAtene e lì restino per sempre.
EnglishWe need to make up for a delay in legislating forthwith.
EnglishHe must be given a fair trial in full accordance with international fair trial standards or released forthwith.
Al momento nel regime imperano la disciplina e la crescita economica senza margine alcuno per opinioni dissonanti.
EnglishHe should sign it forthwith.
In caso di approvazione, il documento approderà quindi sul tavolo del presidente Klaus, che dovrebbe sottoscriverlo senza esitazioni.
Englishto become effective forthwith
EnglishThe planned introduction of Eurojust is one of our significant successes from Tampere and must now be implemented forthwith.
Il progetto di istituire Eurojust rappresenta secondo noi un successo sostanziale di Tampere e deve essere realizzato in tempi brevi.
EnglishWould you also ask the Nobel Institute to urge the military junta in Rangoon, Burma, to give Aung San Suu Kyi her freedom forthwith.
La invito anche chiedere all'Istituto Nobel di sollecitare la giunta militare a Rangoon, Birmania, a concedere da ora la libertà a Aung San Suu Kyi.
EnglishWould you also ask the Nobel Institute to urge the military junta in Rangoon, Burma, to give Aung San Suu Kyi her freedom forthwith.
La invito anche chiedere all' Istituto Nobel di sollecitare la giunta militare a Rangoon, Birmania, a concedere da ora la libertà a Aung San Suu Kyi.
EnglishIt is therefore absolutely essential to attempt to harmonise and coordinate such regimes forthwith, subordinating them to the greater European interest.
E’ assolutamente necessario sforzarsi di armonizzare e coordinare questi regimi da subito, subordinandoli al più vasto interesse europeo.
EnglishI would therefore call on the British Government in this debate to avail itself forthwith of the opportunities available under these regulations.
Riguardo ai regolamenti, ho riscontrato la lamentela secondo cui la procedura di presentazione delle domande è indebitamente gravosa e burocratica.
EnglishSo Taiwan should be made a member forthwith, and so should China.
Poiché, però, l'adesione a quest'ultima rientra anche nel nostro interesse, non si deve attendere più oltre: Taiwan deve entrare nell'OMC anche prima che lo faccia la Cina.
EnglishThere are at the present time some 3 600 oil tankers navigating the globe - and 10 % of them need to be scrapped forthwith since they do not meet the requirements.
Attualmente solcano i mari del mondo 3.600 petroliere: di queste il 10 % richiede una rapida demolizione, poiché non soddisfano le condizioni di sicurezza.
EnglishWe therefore call upon the British Government either to produce evidence of complicity in international terrorism or to release Raghbir Singh Johal from custody forthwith.
Invitiamo pertanto il governo britannico a fornire le prove della complicità di Raghbir Singh con il terrorismo internazionale o a rilasciarlo subito.
EnglishI condemn that duplicity, I condemn that hypocrisy but most of all I call on the Dublin Government to end the shame and to return these fugitives forthwith.
   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo quest’ occasione per portare a conoscenza del Parlamento una notevole iniziativa presa da un gruppi di giovani europei.
EnglishHow does the Council explain the fact that so far only a small number of Member States have done so, and how it will ensure that the rest cooperate forthwith?
Come si spiega il fatto che finora soltanto alcuni Stati membri hanno aderito a tale Centro, e come intende il Consiglio accelerare l'adesione degli altri Stati membri?
EnglishI suggest that the message relayed by the Commissioner be sent forthwith to the traditional producers, simply to give them some encouragement and hope for the future.
Suggerisco di inviare subito il messaggio trasmesso dal Commissario ai produttori tradizionali, solo per dare loro qualche incoraggiamento e speranza per il futuro.
EnglishTo maintain its own self-respect Parliament must accept the rules and regulations for the Members forthwith.
Per poter salvare la faccia, il Parlamento dovrebbe approvare rapidamente l' ordine di servizio dei membri ed indagare a fondo sull' uso improprio dei fondi da parte dei gruppi politici.