ιταλική μετάφραση του όρου «consultations have been»

EN

«consultations have been» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «consultations have been».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «consultations have been» στα ιταλικά

consultations ουσιαστικό
Italian
consultation ουσιαστικό
to consult ρήμα
to have ρήμα
been ρήμα
Italian
to be ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «consultations have been» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSuch measures may be effective for a period ending on 31 December, or for one year, depending on when the consultations have been requested.
Il 29 aprile la Commissione ha avviato un’ inchiesta sulle importazioni di nove categorie di articoli tessili e di abbigliamento.
EnglishSuch measures may be effective for a period ending on 31 December, or for one year, depending on when the consultations have been requested.
Tali provvedimenti potrebbero essere applicati per un periodo fino al 31 dicembre, o per un anno, a seconda di quando verranno richieste le consultazioni.
EnglishWe have already let it be known that we believe that consultations have been going on long enough, including in the area of social dialogue.
Abbiamo già reso noto che riteniamo che le consultazioni si siano già protratte per un tempo sufficientemente lungo, anche nel settore del dialogo sociale.
EnglishWe will not take any decisions on whether or not to proceed with signing and implementing the Country Strategy for Zimbabwe until after the consultations have been concluded.
Non prenderemo alcuna decisione sull'opportunità o meno di firmare e attuare la strategia nazionale relativa allo Zimbabwe prima della conclusione delle consultazioni.
EnglishWe will not take any decisions on whether or not to proceed with signing and implementing the Country Strategy for Zimbabwe until after the consultations have been concluded.
Non prenderemo alcuna decisione sull' opportunità o meno di firmare e attuare la strategia nazionale relativa allo Zimbabwe prima della conclusione delle consultazioni.
EnglishConsultations have been carried out in an extensive manner with representatives of the sector for the Mediterranean, both by the Fisheries Committee and by the Commission.
Sia la commissione parlamentare per la pesca che la Commissione europea hanno condotto estese e sistematiche consultazioni con i rappresentanti del settore per il Mediterraneo.

Αλλα λόγια

English
  • consultations have been

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.