ιταλική μετάφραση του όρου «constitutional law»

EN

«constitutional law» Ιταλικά μετάφραση

EN

constitutional law {ουσιαστικό}

volume_up
1. νομική
constitutional law
Diritto internazionale, diritto comunitario, diritto costituzionale nazionale
International law, Community law, national constitutional law (continuation)
Diritto internazionale, diritto comunitario, diritto costituzionale nazionale (proseguimento)
Siamo di fronte ad un grave problema di diritto costituzionale ed europeo.
2. άλλος
constitutional law
The reason for this relates to constitutional law - the requisite majorities were needed in order to pass a Federal Constitutional Act, and they are not easy to obtain.
Ciò dipende dal diritto costituzionale, ossia le maggioranze richieste per promulgare una legge costituzionale federale, maggioranze non semplici da ottenere.
The Venice Commission has cast doubt on the principle of democracy by accepting a constitutional law for cultural, religious, ethical, social, economic and financial policy.
La commissione ha anche sollevato dubbi sul principio della democrazia, accettando una legge costituzionale per le politiche culturali, religiose, etiche, sociali, economiche e finanziarie.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «constitutional law» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe solemn proclamation must pave the way for binding European constitutional law.
La dichiarazione ufficiale deve diventare diritto costituzionale europeo con valore vincolante.
EnglishInternational law, Community law, national constitutional law (continuation)
Diritto internazionale, diritto comunitario, diritto costituzionale nazionale (proseguimento)
EnglishThis amounts to a major problem for European and constitutional law.
Siamo di fronte ad un grave problema di diritto costituzionale ed europeo.
EnglishEuropean law is superior to national law, even constitutional law.
Il diritto europeo è superiore al diritto nazionale, anche al diritto costituzionale.
EnglishInternational law, Community law, national constitutional law
Diritto internazionale, diritto comunitario, diritto costituzionale nazionale
EnglishWe call upon the Colombian Government to respect the constitutional state and humanitarian law.
Chiediamo al governo colombiano di rispettare lo Stato di diritto e il diritto umanitario.
EnglishWe call upon the Colombian Government to respect the constitutional state and humanitarian law.
La prima questione, per quel che riguarda la Colombia, è la politica inaugurata dal Presidente Uribe.
EnglishFinally, Mr President, for the first time in history, technology is driving constitutional law.
Infine, signor Presidente, per la prima volta nella storia la tecnologia funge da pungolo del diritto pubblico.
EnglishNo constitutional court can be the tutor.
Pertanto nessuna Corte Costituzionale nazionale può ergersi a giudice o a tutore del diritto comunitario.
EnglishCriminal law is in fact material constitutional law and synthesises all fundamental constitutional values.
Il diritto penale in realtà è un diritto costituzionale sostanziale e condensa tutti i valori costituzionali fondamentali.
EnglishThe relationship between state and church has played a major role in the history of western constitutional law.
La relazione tra Stato e Chiesa ha svolto un ruolo di primo piano nella storia del diritto costituzionale occidentale.
EnglishSome, however, attach greater weight to percentages in surveys than to the procedures required by constitutional law.
Alcuni, tuttavia, danno maggiore peso alle percentuali dei sondaggi che alle procedure imposte dal diritto costituzionale.
EnglishThe challenge now is to preserve the unity of the whole territory of Côte d'Ivoire whilst respecting constitutional law.
Oggi è in gioco la salvaguardia dell'unità di tutto il territorio della Costa d'Avorio nel rispetto della legalità costituzionale.
EnglishCriminal law is in fact material constitutional law and synthesises all fundamental constitutional values.
Infatti, una politica concertata, per sua stessa natura, non può mettere a repentaglio i poteri decisionali degli Stati membri in questo settore.
EnglishAn opt in is not allowed under every country's national constitutional law and it also contradicts the principle of the adult consumer.
Infatti non tutte le costituzioni ammettono l'opt-in, che peraltro contraddice il principio del consumatore avveduto.
EnglishThe Council's action directly called into question the rules on openness and constitutional law at national level.
Nelle sue osservazioni, il Consiglio contesta direttamente la liceità di normative nazionali in materia di trasparenza e della stessa Costituzione di un paese.
EnglishThere is an urgent need for the database to be expanded in order to give us better access to case law in European constitutional law.
Inoltre, è urgentemente necessario allestire una banca dati per migliorare l’accesso alla giurisprudenza del diritto costituzionale in ambito europeo.
EnglishThere is an urgent need for the database to be expanded in order to give us better access to case law in European constitutional law.
Inoltre, è urgentemente necessario allestire una banca dati per migliorare l’ accesso alla giurisprudenza del diritto costituzionale in ambito europeo.
EnglishIn Portugal, the key element of the regulation and limitation of access to certain professions is Article 47 of Constitutional law.
In Portogallo, l’elemento fondamentale della normativa e delle limitazioni all’accesso a determinate professioni è l’articolo 47 del diritto costituzionale.
EnglishKosovo's final status needs to be clarified as a matter of urgency, as does the structure of Serbia and Montenegro in terms of constitutional law.
Dobbiamo chiarire con urgenza lo status definitivo del Kosovo, così come la struttura della Serbia e del Montenegro in termini di diritto costituzionale.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «constitutional law» στα ιταλικά

constitutional επίθετο
law επίθετο
Italian
law ουσιαστικό
Italian
by law επίρρημα
Italian
public law ουσιαστικό
to break the law ρήμα
adjective law ουσιαστικό
fundamental law ουσιαστικό
court of law ουσιαστικό
Italian
labour law ουσιαστικό
labor law ουσιαστικό
lynch law ουσιαστικό
Italian
crown law ουσιαστικό
expert in taxation law ουσιαστικό
above the law επίθετο
Roman law ουσιαστικό
Salic law ουσιαστικό
according to law