ιταλική μετάφραση του όρου «concepts»

EN

«concepts» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
concepts {πληθ.αρ.}
volume_up
concept {ουσ.}

EN concepts
volume_up
{πληθυντικός αριθμός}

1. οικονομικά

concepts
volume_up
principi {πληθ.αρσ.}
The concepts must therefore be clearly defined, and these general principles strictly applied.
Per questo si devono definire chiaramente i concetti e applicare con grande precisione questi principi generali.
At what point might the concepts of the Single Sky in the upper airspace also be applicable to lower airspace?
Fino a che punto i principi del cielo unico nello spazio aereo superiore possono essere applicati anche allo spazio aereo inferiore?
Concepts such as 'respecting the democratic principles' are not defined anywhere precisely.
Concetti quali 'rispetto dei principi democratici? non sono definiti in modo preciso, dando pertanto via libera all'arbitrarietà.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «concept»:

concept

Παραδείγματα χρήσης του όρου «concepts» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishDuring this phase they were requested to provide more detailed design concepts.
In questo contesto è stata richiesta l’elaborazione di progetti più dettagliati.
EnglishI believe the directive should contain clear definitions of the basic concepts.
Credo che la direttiva debba contenere definizioni chiare dei concetti di base.
EnglishA lot of the objects in the show are concepts, not objects that exist already.
Molti degli oggetti in mostra sono dei concetti, non sono oggetti che esistono già.
EnglishHowever, I do not wish to overlook the importance of promoting such concepts.
Non desidero tuttavia sottovalutare l'importanza di promuovere tali concetti.
EnglishAnd I think this applies across a very broad -- sort of, a lot of concepts.
E credo che ciò si applichi in un senso molto generale...come a molti concetti.
EnglishThis text uses concepts based on the agreement reached between the institutions.
Il testo in esame richiama i concetti basati sull’accordo raggiunto tra le Istituzioni.
EnglishThis text uses concepts based on the agreement reached between the institutions.
Il testo in esame richiama i concetti basati sull’ accordo raggiunto tra le Istituzioni.
EnglishIn my view, there are two concepts that we need to discuss in great depth.
A mio parere, due sono i concetti che dobbiamo discutere in modo approfondito.
EnglishBut actually many of the concepts are amenable to a much younger age group.
Ma in realtà molti dei concetti sono trattabili da gruppi assai più giovani.
EnglishMr President, the rapporteur and other speakers have expressed two concepts:
Signor Presidente, il relatore e altri oratori ancora hanno compiuto due affermazioni.
EnglishAnd it's not limited to just people or dates, but we can actually put in concepts also.
E non è limitato solo a persone o date, ma possiamo inserire anche concetti.
EnglishOr are these not concepts that can be used in the context of the economy?
O non sono questi concetti che possono essere utilizzati nel contesto dell'economia?
EnglishThe interpretation of these concepts certainly varies from one Member State to another.
L’interpretazione di queste nozioni varia sicuramente da uno Stato membro all’altro.
EnglishWe need concepts here and the Council and Commission need to know where they stand here.
Su questo occorrono progetti e grande chiarezza da parte di Consiglio e Commissione.
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work '.
In effetti, una volta ancora mi chiedo come definire l'opera europea.
EnglishNew family patterns, new concepts of the role of men and women have emerged.
Sono emersi nuovi modelli familiari, nuove concezioni del ruolo dell'uomo e della donna.
EnglishAnd so we're looking at these concepts, and we were just like, whoa, this guy's good.
E noi seguivamo tutte queste idee e pensavamo, wow, questo tizio è forte.
EnglishThe interpretation of these concepts certainly varies from one Member State to another.
L’ interpretazione di queste nozioni varia sicuramente da uno Stato membro all’ altro.
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work'.
In effetti, una volta ancora mi chiedo come definire l'opera europea.
EnglishBut think of what it does to how we think in traditional terms and concepts.
Ma pensate alle ripercussioni sul nostro modo di pensare tradizionale.