ιταλική μετάφραση του όρου «Children don»

EN

«Children don» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Children don».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Children don» στα ιταλικά

children ουσιαστικό
child ουσιαστικό
child επίθετο
Italian
Don ουσιαστικό
Italian
to don ρήμα
Italian

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Children don» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishChildren don't like it. It's why they leave lights on around the house.
Ai bambini non piace, per questo lasciano luci accese in tutta la casa.
EnglishWelcome to "Five Dangerous Things You Should Let Your Children Do." ~~~ I don't have children.
Benvenuti a: "Cinque cose pericolose da lasciar fare ai vostri figli".
EnglishChildren don't choose a school.
EnglishThe reality is when you actually watch children, children don't think about things like storage in linear terms.
La realtà è che se osservate davvero i bambini, notate che non pensano alle cose come lo stoccaggio in termini lineari.
English60 percent of children don't go to school, because they have to look after animals -- sheep, goats -- domestic chores.
Il 60% dei bambini non va a scuola perché deve accudire gli animali, pecore, capre, e occuparsi di altre faccende.
EnglishNow I happen to know my children don't lie, so I thought, as a neuroscientist, it was important how I could explain how they were telling inconsistent truths.
EnglishAnd here, children don't live longer. The last century, 1870, was bad for the kids in Europe, because most of this statistics is Europe.
E qui i bambini non vivono più a lungo di prima, nell'ultimo secolo il 1870 fu un brutto anno per i bambini in Europa, (la maggior parte delle statistiche sono Europee).
EnglishWe really need to put the best we have to offer within reach of our children. ~~~ If we don't do that, we're going to get the generation we deserve.
I nostri figli si meritano il meglio che possiamo loro offrire Altrimenti ci ritroveremo la generazione che ci meritiamo Apprenderanno da quello che li circonderà

Αλλα λόγια

English
  • Children don

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.