ιταλική μετάφραση του όρου «Check that your»

EN

«Check that your» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Check that your».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Check that your» στα ιταλικά

check ουσιαστικό
to check ρήμα
that επίθετο
that σύνδεσμος
that αντωνυμία
your επίθετο
your αντωνυμία
you αντωνυμία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Check that your» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSpell check: Check your spelling whenever you fill out a form or write an email.
Controllo ortografico. ~~~ Controlla l'ortografia quando compili un modulo o scrivi un'email.
EnglishCheck that your network can connect to Microsoft Online Services.
Verificare che la rete sia in grado di connettersi ai Microsoft Online Services.
EnglishProbably in a few years, you'll check into your mirror and it's going to be diagnosing you.
Probabilmente tra qualche anno il vostro specchio sarà in grado di farvi una diagnosi.
EnglishCheck that your spreadsheet's Locale setting is United States.
Controlla che le opzioni Internazionali siano impostate su Stati Uniti.
English. ~~~ It's addition modulo 2, just like in the parity bit check on your computer.
E' un'addizione modulo 2, proprio come nei controlli di parità sul vostro computer.
EnglishTo make sure your PIN by postcard reaches you, check that your contact information is correct.
Per assicurarti di ricevere la cartolina postale con il codice PIN, verifica che i dati di contatto che hai inviato siano corretti.
EnglishAnd after the close of the election, you can check that your vote was counted by comparing your receipt to the vote on the website.
Alla fine delle elezioni, l'elettore potrà controllare che il suo voto sia stato conteggiato confrontando la ricevuta col voto che appare sul sito.
EnglishIf you’re seeing your pages appear in the search results with modified titles, check whether your titles have one of the problems described above.
Se noti che le pagine vengono visualizzate nei risultati di ricerca con titoli modificati, verifica se i titoli presentano uno dei problemi descritti in precedenza.

Αλλα λόγια

English
  • Check that your

Περισσότερα στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.