ιταλική μετάφραση του όρου «centralist»

EN

«centralist» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
centralist {επιθ.}

EN centralist
volume_up
{ουσιαστικό}

1. πολιτική

centralist
volume_up
centralista {αρσ./θηλ.}
The Soviet centralist model is largely responsible for this misinformation.
Questa disinformazione è da imputare in gran parte al modello centralista sovietico.
La visione della relatrice è centralista piuttosto che federalista.
The NGOs in particular have often criticized ECHO for taking a centralist approach.
Proprio dalle ONG giungono spesso critiche nei confronti di ECHO perché troppo centralista.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «centralist»:

centralist

Παραδείγματα χρήσης του όρου «centralist» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe do not have them under control because our approach is a strongly centralist one.
Non la teniamo in pugno proprio perché agiamo con questa forte centralizzazione.
EnglishThere is a risk that the European semester will turn out to be a centralist, bureaucratic exercise.
Il rischio è che il semestre europeo si riveli un esercizio accentratore e burocratico.
EnglishThe electorate in the Member States still feels little involvement with the super-centralist European Parliament.
L'elettorato negli Stati membri si sente ancora poco coinvolto nel Parlamento supercentralista.
EnglishThe rapporteur has departed from the principle of subsidiarity out of a sheer desire to adopt centralist solutions.
Per amore di soluzioni centralistiche, la relatrice è venuta meno al principio di sussidiarietà.
EnglishI am a federalist but I am not a centralist.
EnglishI trust that, some day, the old guard of blinkered centralist leaders will be replaced by new reformist elements.
Scommetto che un giorno la vecchia guardia, formata da dirigenti irremovibili e centralisti, verrà sostituita da forze nuove e riformiste.
EnglishThe following point is important: a centralist approach is of no help when we are trying to mitigate the effects of a disaster at local level.
E' necessario tenere presente quanto segue: il centralismo non produce niente quando si vuole affrontare una catastrofe in loco.
EnglishThey rightly included the problem with monetary union and centralist government and presented a number of alternative democratic principles.
Hanno citato, a ragione, il problema dell'Unione monetaria e della gestione centrale, esponendo alcuni principi democratici alternativi.
EnglishThey rightly included the problem with monetary union and centralist government and presented a number of alternative democratic principles.
Hanno citato, a ragione, il problema dell' Unione monetaria e della gestione centrale, esponendo alcuni principi democratici alternativi.
EnglishTheir biggest problem was the Commission's centralist working methods and the unduly long time it therefore took to deal with matters.
Il loro problema principale era rappresentato dai metodi di lavoro centralistici della Commissione e dalle conseguenti lungaggini burocratiche.
EnglishTheir biggest problem was the Commission' s centralist working methods and the unduly long time it therefore took to deal with matters.
Il loro problema principale era rappresentato dai metodi di lavoro centralistici della Commissione e dalle conseguenti lungaggini burocratiche.
EnglishIt lays down a system of competences and grants national parliaments the right of participation, thus making Europe less centralist and less bureaucratic.
Guardando i padri e le madri della Costituzione europea in quest’ Aula, spero che anch’ essi saranno ricordati con gratitudine tra 200 anni.
EnglishA federal and centralist EU which intervenes more and more in the government of the Member States is in actual fact less well placed for enlargement.
Un'Unione federale e centralizzata, sempre più potente nei confronti dei suoi Stati membri, è in realtà meno in grado di procedere a un ampliamento.
EnglishOur defence against the charge of centralist interference is that it is clearly laid down what we are competent to do and what we are not competent to do.
Infatti, definendo con chiarezza cos'è di nostra competenza e cosa non lo è, difendiamo noi stessi dal rimprovero di ingerenza e di centralismo.
EnglishI must also thank Mrs Lindeperg for identifying the problems that are specific to France, and caused particularly by the centralist nature of the French State.
Ringrazio altresì l'onorevole Lindeperg che ha evidenziato i problemi specifici della Francia, generati soprattutto dal nostro Stato accentratore.
EnglishBoth within EU Member States and beyond the EU, the only viewpoint put forward is that of a single centralist approach to the building of Europe’ s common future.
In realtà, molti dei deputati al Parlamento europeo sono scettici su questo modello di integrazione, che in ultima analisi è solo uno dei molti modelli possibili.