ιταλική μετάφραση του όρου «cautiously optimistic»

EN

«cautiously optimistic» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
cautiously optimistic [παράδειγμα]

EN cautiously optimistic
volume_up
[παράδειγμα]

cautiously optimistic

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «cautiously optimistic» στα ιταλικά

cautiously επίρρημα
cautious επίθετο
optimistic επίθετο
optimist ουσιαστικό
Italian

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cautiously optimistic» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI am cautiously optimistic that the dialogue on this question will continue.
Sono cautamente ottimista che il dialogo su questo argomento proseguirà.
EnglishI welcome the President-in-Office's cautiously optimistic response there.
Apprezzo la risposta di prudente ottimismo del Presidente in carica.
EnglishThe atmosphere when the meeting started was cautiously optimistic.
All'apertura della riunione prevaleva un'atmosfera di moderato ottimismo.
EnglishThe second time round, things look rather different and - being cautiously optimistic - they look a little better.
Al secondo tentativo, la situazione sembrava piuttosto diversa e - a voler essere cautamente ottimisti - si presentava un po' meglio.
EnglishThe Commission has just presented us with a cautiously optimistic theory on the economic and social consequences for Europe of the global financial crisis.
La Commissione ci ha appena presentato un'ipotesi cautamente ottimista sulle conseguenze economiche e sociali della crisi finanziaria mondiale sull'Europa.
EnglishWe are cautiously optimistic to see the first signs of movement from the Commission in the current trilogue negotiations on the CCS and ETS Directives.
Siamo prudentemente ottimisti sulla possibilità di vedere i primi segnali di attivazione da parte della Commissione nell'ambito delle attuali trattative a tre sulle direttive CCS ed ETS.
EnglishAs I mentioned previously, we are cautiously optimistic about the economic situation, but we also know that unemployment will hit many countries very hard in the coming period.
Come ho già sottolineato, siamo cautamente ottimisti sulla situazione economica, ma sappiamo anche che, nei prossimi mesi, molti paesi saranno duramente colpiti dalla disoccupazione.

Αλλα λόγια