ιταλική μετάφραση του όρου «caprine»

EN

«caprine» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
caprine {επιθ.}
IT

«capra» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
capra {θηλ.}

EN caprine
volume_up
{επίθετο}

caprine (επίσης: goat, goatish, goatlike, goaty)
volume_up
caprina {θηλ.επιθ.}
Data d'introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (discussione)
Data d'introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (votazione)
   Mr Adam’s report, Mr President, deals with the identification and registration of ovine and caprine animals.
   – La relazione dell’onorevole Adam, signor Presidente, tratta dell’identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
caprine (επίσης: goat, goatish, goatlike, goaty)
volume_up
caprino {αρσ.επιθ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «caprine» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe forecasting group for the ovine and caprine sectors is made up of market experts and meets twice a year to discuss market trends and forecasts.
Il gruppo di previsione sugli ovini e i caprini è composto di esperti del mercato e si riunisce due volte l'anno per discutere sull'andamento e sulle previsioni del mercato.
EnglishIn June 2000 the Commission adopted Decision 2000/418/EC which requires the removal of a series of bovine, ovine and caprine tissues from food and feed chains.
Nel giugno 2000, la Commissione ha adottato la decisione 2000/418/CEE che prescrive l' eliminazione di una serie di tessuti bovini, ovini e caprini dalla catena alimentare e dai mangimi.
EnglishIn June 2000 the Commission adopted Decision 2000/ 418/ EC which requires the removal of a series of bovine, ovine and caprine tissues from food and feed chains.
Nel giugno 2000, la Commissione ha adottato la decisione 2000/ 418/ CEE che prescrive l'eliminazione di una serie di tessuti bovini, ovini e caprini dalla catena alimentare e dai mangimi.
EnglishThe decision therefore applies to the production and commercialisation of products derived from animals that are made from or contain materials from animals of bovine, ovine or caprine species.
La decisione si applica alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di origine animale derivati da materiali di bovini, ovini o caprini o contenenti suddetti materiali.