ιταλική μετάφραση του όρου «capital markets»

EN

«capital markets» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «capital markets».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «capital markets» στα ιταλικά

capital ουσιαστικό
capital επίθετο
to market ρήμα
market ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «capital markets» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIn addition, access to small capital markets should be facilitated.
Inoltre, dovrebbe essere facilitato l'accesso ai piccoli mercati dei capitali.
EnglishReforms of the product and capital markets are well underway across Europe.
Le riforme dei mercati di beni e capitali sono state avviate in tutta Europa.
EnglishOpening up product and capital markets is not just an aim in itself.
Ma l'apertura dei mercati dei prodotti e dei capitali non rappresenta un obiettivo in sé.
EnglishIt is of crucial importance to have product and capital markets which function well.
E'di fondamentale importanza ottenere un mercato commerciale e di capitali che funzioni a dovere.
EnglishI should like to talk today about the subject of capital markets for SMEs.
Concentrerò il mio intervento sul tema del mercato dei capitali per le piccole e medie imprese.
EnglishMr President, I now come to the Hendrick report on European capital markets for SMEs.
Signor Presidente, passo ora alla relazione Hendrick sui mercati europei dei capitali per le PMI.
EnglishThe new Member States have already opened their capital and goods markets a few years ago.
I nuovi Stati membri hanno già aperto i loro mercati dei capitali e dei beni alcuni anni fa.
EnglishIt is of crucial importance to have product and capital markets which function well.
E' di fondamentale importanza ottenere un mercato commerciale e di capitali che funzioni a dovere.
EnglishOpening up product and capital markets is not just an aim in itself.
Ma l' apertura dei mercati dei prodotti e dei capitali non rappresenta un obiettivo in sé.
EnglishOf course capital markets need clarity - that is actually the idea.
E'ovvio che i mercati dei capitali hanno bisogno di chiarezza - questa è in effetti l'idea.
EnglishWe had national capital markets. We now have global capital markets.
In passato avevamo mercati dei capitali nazionali; ora abbiamo mercati dei capitali globali.
EnglishOf course capital markets need clarity - that is actually the idea.
E' ovvio che i mercati dei capitali hanno bisogno di chiarezza - questa è in effetti l'idea.
EnglishThe work that is being done on capital markets is most important.
Il lavoro svolto per i mercati dei capitali è estremamente importante.
EnglishCapital markets have expanded and are increasingly integrated.
I mercati dei capitali si sono ampliati e si stanno vieppiù integrando.
EnglishCommercial transactions, capital markets and information networks
EnglishThe US economy is mainly financed through the capital markets.
L'economia statunitense viene prevalentemente finanziata attraverso i mercati dei capitali.
EnglishHowever, opening up the product and capital markets is not an end in itself.
Ma l'apertura dei mercati di beni e capitali non è fine a sé stessa, perché risponde invece a due obiettivi.
EnglishIt is difficult to overestimate the importance of these capital markets.
EnglishI want to talk about it from the perspective of capital markets.
EnglishThe capital markets are still at the mercy of their excesses.

Αλλα λόγια

English
  • capital markets

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.