ιταλική μετάφραση του όρου «called on his»

EN

«called on his» Ιταλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «called on his».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «called on his» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe European Parliament has already, on 15 February, called for his release.
Il 15 febbraio il Parlamento europeo si è schierato a favore della sua liberazione.
EnglishFrancis sung and called death his sister.
Benvenuti anche quest’anno qui, attorno al luogo dove san Francesco cantò alla morte chiamandola sorella!
EnglishThe EU had repeatedly called for his release.
EnglishBefore Communion the priest says to the faithful: "Happy are those who are called to his supper".
Prima della Comunione il Sacerdote si rivolge ai fedeli con queste parole: "Beati gli invitati alla Cena del Signore".
EnglishHappy are those who are called to his supper".
EnglishThe chairman of the Green Group has called on his members to sink this initiative by withdrawing their signatures.
Il presidente del gruppo dei Verdi ha invitato i suoi colleghi ad affossare questa iniziativa ritirando le loro firme.
Englishhe called on his colleagues to oppose it
Englishhe called on his colleagues to oppose it
EnglishInstead, the violent radicals and fanatics - including, I am afraid, leading jurists - praised the assassin and called for his release.
Invece, fanatici e radicali violenti tra cui, temo, noti giuristi, hanno lodato l'assassino e ne hanno chiesto la liberazione.
EnglishMany governments and many human rights organizations have called for his release and for the release of all political prisoners.
Molti governi e molte organizzazioni di tutela dei diritti dell'uomo hanno lanciato appelli per il suo rilascio e per quello di tutti i prigionieri politici.
EnglishThe Commission called on the finance ministers to incorporate Parliament’ s proposals; the President-in-Office of the Council called on his colleagues to take heed of them.
Vogliamo che si proceda a un raffronto tra i dati forniti dagli Stati membri alla BCE e quelli trasmessi a Eurostat.
EnglishHe called it His new commandment:  “I give you a new commandment: that you love one another, as I have loved you, so you should also love each other.
Lo chiamò il Suo nuovo comandamento: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
EnglishThe Commission called on the finance ministers to incorporate Parliament’s proposals; the President-in-Office of the Council called on his colleagues to take heed of them.
La Commissione ha invitato i ministri delle Finanze ad accogliere le proposte del Parlamento. Il Presidente in carica del Consiglio ha raccomandato ai suoi colleghi di tenerne conto.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «called on his» στα ιταλικά

called ρήμα
called επίθετο
Italian
on επίρρημα
on μετοχή
Italian
his αντωνυμία
Αλλα λόγια
English

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .