ισπανική μετάφραση του όρου «zero»

EN

«zero» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
zero {ουσ.}
ES
volume_up
zero {επιθ.}
ES
volume_up
to zero {μεταβ.ρ.}

EN zero
volume_up
{ουσιαστικό}

zero (επίσης: nil, cipher, duck, love)
volume_up
cero {αρσ.}
The only question is whether zero can be achieved in certain sectors.
La única pregunta es si se puede lograr el nivel cero en algunos sectores.
Si el número es cero, el resultado también es cero.
The weighting of the votes of the members of the Executive Board shall be zero.
La ponderación de los votos de los miembros del Comité Ejecutivo será cero.
zero (επίσης: zilch)
volume_up
rosco {αρσ.} [αργκό] (cero)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «zero»:

zero

Παραδείγματα χρήσης του όρου «zero» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt is better for citizens to have twice the rights than to have zero rights.
A los ciudadanos les conviene más tener el doble de derechos que no tener ninguno.
EnglishPresident Obama's Global Zero vision in Prague was impressive and we welcomed it.
La visión "Global Zero" del Presidente Obama en Praga fue impresionante y la aplaudimos.
EnglishBut we can safely leave the champagne at home, with or without its zero rate .
Pero el champaña, con o sin zero rate , lo tendremos que dejar en casa.
EnglishIt is abnormal not to demand zero discharges into the aquatic environment.
Consideramos que no es normal exigir vertidos nulos en el entorno acuático.
EnglishBut we can safely leave the champagne at home, with or without its zero rate.
Pero el champaña, con o sin zero rate, lo tendremos que dejar en casa.
EnglishThe contribution which would be made to controlling the greenhouse effect is virtually zero.
Su incidencia en la reducción del efecto invernadero sería prácticamente nula.
EnglishThe phasing-in of zero-sulphur fuels will be complete by 1 January 2009.
La implantación gradual de los combustibles sin azufre concluirá el 1 de enero de 2009.
EnglishIt causes zero emissions of carbon compounds and greenhouse gases.
No causa ninguna emisión de compuestos del carbono ni gases de efecto invernadero.
EnglishThe effect of all the three or four legislative acts will be of zero value.
Los tres o cuatro actos legislativos sumados tendrán un valor nulo.
EnglishAt the moment it is minus thirty in Helsinki, and more than forty degrees below zero in the north.
En estos momentos hace -30 ºC en Helsinki, y menos de -40 ºC al norte del país.
EnglishIt is a recipe for a bureaucratic nightmare with zero safety gains.
Es la receta para lograr una pesadilla burocrática con una ganancia nula en seguridad.
EnglishThe calls for zero limit values can hardly be met by means of legislation alone.
La reducción de las emisiones hasta un nivel nulo difícilmente se podrá alcanzar únicamente por ley.
EnglishI do not think anybody loses - and, perhaps, nobody wins - in terms of a zero-sum game.
No creo que nadie salga perdiendo -quizás tampoco ganando- en cuanto a un juego de suma nula.
EnglishThat is why it is so important to phase in zero-sulphur fuels.
Por eso, es muy importante introducir paulatinamente combustibles sin azufre.
EnglishI should like to stress very clearly that this is not a zero risk operation.
EnglishAt the moment it is minus thirty in Helsinki, and more than forty degrees below zero in the north.
En estos momentos hace -30ºC en Helsinki, y menos de -40ºC al norte del país.
EnglishWe need to favour fuels and technologies with low or zero emissions.
Debemos fomentar los combustibles y las tecnologías que produzcan emisiones bajas o nulas.
EnglishThe zero tolerance principle is not always necessary, but on this occasion it really is essential.
El lenguaje exaltado empaña el importante mensaje que pretende transmitir el informe.
EnglishFor example, France is calling for a zero set-aside rate.
Por ejemplo, Francia exige una tasa de retirada de tierras de la producción de 0.
EnglishThe Open Source folk beat you hands down, by 100 to zero.
Los defensores del código abierto les han vencido sin esfuerzo por 100 a 0.