ισπανική μετάφραση του όρου «without ever having»

EN

«without ever having» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «without ever having».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «without ever having» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe EU continues to act without ever having carried out any overall impact assessments.
La UE continúa actuando sin haber realizado jamás ninguna evaluación de impacto global.
EnglishThousands of political prisoners remain in prison without ever having been sentenced.
Sigue habiendo miles de prisioneros políticos encarcelados sin que ni siquiera hayan sido sentenciados.
EnglishScraps, photos, videos, anything can be posted to anyone without ever having to leave the comfort of your own homepage!
Mensajes para el bloc de notas, fotos, vídeos... cualquier cosa se puede publicar o enviar a cualquiera sin necesidad de salir de tu propia página principal.
EnglishThey have, in the past, taken up a disproportionate share of the European budget without ever having been profitable, or showing any signs of becoming so.
Quiero felicitar al señor Turmes por su acertado informe sobre la Comunicación de la Comisión acerca de la cuota de energías renovables en la UE.
EnglishThey have, in the past, taken up a disproportionate share of the European budget without ever having been profitable, or showing any signs of becoming so.
En el pasado absorbieron una parte desproporcionada del presupuesto europeo y no han sido rentables ni dan señales de que alguna vez lleguen a serlo.
EnglishIt is clear that democracy demands that those in charge of monetary policy should not be allowed to operate without ever having to justify their actions.
Es evidente que la democracia exige de los responsables monetarios que no funcionen como electrones libres sin la obligación de justificar nunca sus actos.
EnglishWith the Constitution, a group of Heads of State or Government will obtain the right to give the EU more power without ever having to consult the electorate again.
Con la Constitución, un grupo de Jefes de Estado o de Gobierno conseguirán el derecho a dar más poder a la UE sin tener que volver a consultar al electorado.
EnglishThe traditional national minorities found themselves in a new country through no fault of their own, without ever having moved from their centuries-old homelands.
Las minorías nacionales tradicionales se han encontrado en un nuevo país, sin ser culpa suya, puesto que jamás han abandonado los que son sus hogares desde hace siglos.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «without ever having» στα ισπανικά

having ρήμα
Spanish
without μετοχή
without επίρρημα
Spanish
ever επίρρημα